Energie uit bodem en ondergrondOnze bodem (≤ 200 m) en ondergrond (> 200 m) krijgen in de nabije toekomst een belangrijk aandeel in het verduurzamen van de warmtevoorziening van Zuid-Holland.

De winning van aardwarmte, piekopvang en langdurige seizoensopslag in de bodem zijn essentieel om het gebruik van aardgas af te bouwen. Benutting van aardwarmte heeft hierin een prominente rol. Nu gaat het vaak om losstaande initiatieven. De provincie wil meer samenhang. Zo ontstaan lokale warmtenetten, die zich vervolgens laten zich uitbouwen tot regionale warmtenetten.

Aardwarmte (> 500 m)

Onze provincie heeft een gunstige uitgangspositie voor de winning van aardwarmte. Zuid-Holland telt op dit moment 7 werkzame bronnen van aardwarmte, die onder meer met steun van de provincie tot stand zijn gekomen. De totale productiecapaciteit van deze bronnen is circa 2 PJ. Dit is pas een bescheiden begin. Het economisch winbare potentieel wordt geschat op enkele tientallen PJ’s.

De huidige aardwarmteprojecten:

  • komen op dit moment vanuit een lokale warmtevraag tot ontwikkeling;
  • zijn met name gericht op verwarming van kassen;
  • zijn gericht op het oppompen op 2-3 km diepte van water tussen 65-85⁰ Celsius.

Hoe dieper je boort, hoe hoger de temperatuur. De vuistregel is dat de temperatuur elke kilometer met circa 30⁰ Celsius stijgt. Wij verwachten dat aardwarmte binnen 10 jaar  zal voorzien in levering van hogere temperaturen voor elektriciteitsopwekking en industriële processen. Een groeiende vraag naar lagere temperatuurverwarming in gebouwen en kassen maakt de winning van aardwarmte uit ondiepere lagen (< 2km) eveneens interessant.

De provincie heeft het adviesbureau IF Technology gevraagd de mogelijkheden op het gebied van aardwarmte in kaart te brengen. In de Energieagenda “Watt anders” is het verduurzamen van de warmtevoorziening en de inzet van aardwarmte één van de 5 strategieën naar de energietransitie. De provincie wil de ruime mogelijkheden van aardwarmte in Zuid-Holland zo duurzaam en efficiënt mogelijk benutten.

Warmte- en koudeopslag (<500 m)

Zuid-Holland telt ruim 500 open bodemenergiesystemen om kassen en gebouwen te verwarmen of te koelen. De verwachting is dat dit aantal blijft groeien. Het bruto rendement van systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) bedraagt nu circa 1 PJ, waarbij vooral de koeling gewicht in de schaal legt. Helaas blijkt het in de praktijk lastig om een evenwicht in de systemen te brengen, waardoor de werking en bijdrage van dit soort energiesystemen achterblijft bij de verwachtingen. De provincie laat onderzoeken hoe de prestaties van WKO-systemen omhoog kunnen.