Samen aan de slagSamen aan de slag

De provincie werkt met medeoverheden, bedrijven en georganiseerde bewoners aan het versnellen van de energietransitie. Samen met de andere provincies vragen wij het rijk om een nationale aanpak, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Deltaprogramma. Medeoverheden in de regio nodigen wij uit om hun eigen ambities naast de ambities van deze Energieagenda te houden en tot een eigen vertaling te komen, toegespitst op hun grondgebied. Zo wordt concreet wat de regio wil bereiken, met wie, waarom, hoe en wanneer.

Op veel plaatsen ontstaan lokale initiatieven van bewoners om aan de slag te gaan met duurzame opwekking en/of besparing. Gemeenten en waterschappen zijn bezig met plannen voor verduurzaming. Ook bedrijven werken individueel, samen in brancheorganisaties of per bedrijventerrein aan de opgaven van de energietransitie. De provincie ziet de betrokken inwoners en bedrijven als ambassadeurs van de Energieagenda. Waar dat nodig is ondersteunen we lokale initiatieven. Dat doen we door het geven van subsidie voor lokale initiatieven op het gebied van energietransitie, het organiseren van een Zuid-Hollands kennisnetwerk en het faciliteren van proeftuinen.

Wat staat er op de agenda?

Samen met lokale initiatieven

Lokale initiatieven zorgen ervoor dat het eigenaarschap van de energietransitie tot in de haarvaten van de samenleving doordringt. Decentrale opwekking biedt kansen voor een evenwichtige verdeling van baten en lasten. De rol van de provincie is het verbinden van initiatieven uit de hele provincie, ervoor zorgen dat de koplopers zichtbaar zijn en hun kennis overdragen aan nieuwe initiatieven. Met dat doel willen wij, met de coöperaties en de gemeenten, een lerend netwerk oprichten en faciliteren. De deelnemers van het netwerk agenderen zelf onderwerpen die voor hen voor belang zijn.

Samen met gemeenten en waterschappen

Met gemeenten, waterschappen en andere gebiedspartners werken wij aan besparing en verduurzaming. In de gebouwde omgeving gaat het om CO2-reductie en de overschakeling van aardgas op duurzame bronnen. Concepten als Nul op de Meter, waarbij huiseigenaren hun eigen energie opwekken, passen hier goed bij. Energiekansenkaarten vergroten het inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming. De provincie stimuleert het genereren en uitwisselen van (praktijk)kennis op lokale en regionale schaal. De waterschappen werken via greendeals aan de energietransitie. Zo worden afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) omgebouwd tot energie-en grondstoffenfabrieken. De waterschappen ontwikkelen met lokale initiatiefnemers innovatieve vormen van warmtewinning zoals bij het project Smart Polder. Ook stellen ze ruimte op de awzi’s beschikbaar voor windturbines of zonnevelden.

regioaanpak energieagenda

De provincie maakt samen met de gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Drechtsteden plannen voor het versnellen van de energietransitie op lokaal en regionaal niveau. Dat gebeurt in het kader van VNG-pilots om tot regionale energiestrategieën te komen. Ook in de andere regio’s (Holland Rijnland, MRDH, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goeree-Overflakkee) werken we samen aan regionale transitieplannen. Op basis van een analyse van het regionale energieverbruik, het potentieel voor schone opwekking en de mogelijkheden tot besparing wordt een uitvoeringsaanpak opgesteld. Daarbij komen uiteraard ook vraagstukken als financiering, organisatie, ruimtelijke inpassing en draagvlak aan de orde.

Samen met bedrijven

Met voorlopers uit de verschillende sectoren organiseren we een coalition of the willing om verdergaande stappen te zetten dan de strikte wettelijk verplichte voor verduurzaming. Bijzondere aandacht is er voor de vooruitstrevende ETS-bedrijven. Met brancheorganisaties en de omgevingsdiensten werken we aan energiebesparing. Deze branchegerichte aanpak is nu gericht op de stuwadoors en datacenters. Wij zullen deze aanpak uitbreiden naar andere sectoren. Bekijk inspirerende voorbeelden op de website van Connecting Industries.

De samenwerking met installateurs biedt kansen om bewoners en bedrijven enthousiast te maken om hun eigen vastgoed en bedrijventerreinen te verduurzamen. Ondersteund door de kwartiermakers van Nul op de Meter is de provincie daarom in gesprek met gemeenten en netbeheerder Stedin om tot een actieplan te komen.

Om de transitie naar een CO2-arme economie mogelijk te maken stellen we via het energie-innovatiefonds middelen beschikbaar aan MKB en industrie. Met bestaande en nieuwe bedrijven zal worden gezocht naar producten, grondstoffen en processen die verregaande CO2-reductie mogelijk maken. Met de bedrijven uit het haven- en industriecomplex van Rotterdam onderzoeken we hoe restwarmte beter benut kan worden. Waar nodig dragen we bij aan nieuwe netwerken voor warmte, stoom en CO2. Hiermee wordt het voor bestaande bedrijven mogelijk om de energie-efficiency te vergroten en de CO2-uitstoot te verminderen.

Wij intensiveren samen met de omgevingsdiensten toezicht en handhaving om energie-efficiency bij bedrijven te verbeteren. Wij vragen het Rijk om voor de ETS-bedrijven via VTH te werken aan energie-efficiency.

Nul op de Meter: woningconcept met een zeer lage warmtevraag door goede isolatie, daarbij wordt de energie die nodig is voor verwarming, warm tapwater en apparaten door de woning zelf opgewekt.

Samen met u

De gesprekken bij de voorbereiding van deze Energieagenda bewijzen dat alle partijen doordrongen zijn van de noodzaak en bereid zijn om er samen de schouders onder te zetten. De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom wil de provincie samen met u werken aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen om te besparen en te vergroenen. De komende tijd zetten wij graag het gesprek met u voort om kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk te delen en de voortgang te volgen. Daarvoor zullen wij regelmatig op verschillende plaatsen in Zuid-Holland Energie Cafés en andere bijeenkomsten organiseren. Bekijk de aankondigingen.


Subsidieregeling lokale initiatieven

Lokale initiatieven zorgen ervoor dat het eigenaarschap van de energietransitie tot in de haarvaten van de samenleving doordringt. Decentrale opwekking biedt kansen voor een evenwichtige verdeling van baten en lasten. De rol van de provincie is het verbinden van initiatieven uit de hele provincie, ervoor zorgen dat de koplopers zichtbaar zijn en hun kennis overdragen aan nieuwe initiatieven. Met dat doel willen wij, met de coöperaties en de gemeenten, een lerend netwerk oprichten en faciliteren. De deelnemers van het netwerk agenderen zelf onderwerpen die voor hen voor belang zijn.