Voorbeeldig investerenvoorbeeldig investeren

De derde strategie richt zich op onze eigen inkoopkracht. De provincie koopt op grote schaal producten en diensten in. Veel initiatieven op het gebied van vernieuwing en innovatie hebben behoefte aan een ‘eerste klant’. Door de marktmacht van publieke opdrachtgevers te gebruiken krijgen duurzame producten of diensten een kans.

Het grootste deel van het provinciale inkoopbudget wordt besteed aan infrastructuur en transport. Wij willen onze inkoopkracht inzetten voor het halen van de besparings-en transitiedoelen. De total cost of ownership brengt aanleg en beheer bij elkaar en maakt verduurzaming mogelijk. Daarmee worden onze provinciale wegen, vaarwegen en kunstwerken op termijn CO2-neutraal. Onze eigen voorzieningen worden proeftuinen voor innovatie. De OV-concessies worden CO2-vrij.

Wat staat er op de agenda?

Launching customership

Op jaarbasis besteedt de provincie zo’n 400 miljoen euro aan de inkoop van diensten en goederen. Wij willen onze inkoopkracht inzetten om de energietransitie te versnellen. Dus gaan we meer biobased en circulair inkopen.

Launching customer willen we zijn waar het nuttig en zinvol is om nieuwe maar bewezen technologie voor de energietransitie versneld marktrijp te krijgen. Daarbij willen wij kansen bieden aan regionale start-ups die werken aan de energietransitie. Door met andere partijen samen in te kopen ontstaat meer massa voor het opschalen van innovatieve oplossingen.

Bij de aanbesteding van projecten voor nieuwbouw en onderhoud van infrastructuur (totaal inkoopvolume circa € 280 miljoen per jaar) is CO2-reductie uitgangspunt voor verduurzaming. Door total cost of ownership mee te nemen in de aanbesteding ontstaan budgettair interessante kansen voor duurzaamheid. Waar mogelijk maken we gebruikt van nieuwe technieken. Met de recent gewijzigde Aanbestedingswet 2012 ontstaat een nieuwe aanbestedingsvorm die het innovatiepartnerschap mogelijk maakt. Om duurzaamheidskansen optimaal te benutten is de aanpak Duurzaam GWW (grond-, weg- en waterbouw) als uitgangspunt opgenomen in de raamovereenkomst ingenieursdiensten.

Deze innovaties past de provincie Zuid-Holland nu toe.

Proeftuinen voor energietransitie wegenbeheer

Zuid-Holland wil koploper blijven op het gebied van energiebesparing bij het wegbeheer. De Weg van de Energietransitie wordt een praktijkproeftuin voor productinnovatie en samenwerking. Succesvolle innovaties worden opgeschaald naar het hele beheerareaal.

De N470 is de eerste proeftuin voor innovatie. Er liggen kansen op het gebied van gelijkstroom, energie uit plantwortels, LED en zonne-energie in geluidsschermen. De vervanging van de N211 tussen Den Haag en Poeldijk is een uitgelezen mogelijkheid om innovaties bij een volledige wegreconstructie te testen. De aandacht richt zich op energiewinning uit het wegdek en opslag in een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) en uitwisseling van warmte met glastuinbouwbedrijven.

Schone en slimme bussen

Bij voorbereiding van concessies wordt telkens gekeken welke kansen er zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring die andere provincies inmiddels hebben bij het prikkelen van de markt om schone bussen in te zetten. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de transitie naar schoon busvervoer niet ten koste mag gaan van de reiziger en daarmee de dienstverlening in het regionaal busvervoer.

In verschillende concessies is er ruimte om samen met de vervoerder volledig elektrische bussen of bussen op waterstof te introduceren. Een koppeling met decentrale energieopwekking behoort tot de mogelijkheden (SolaRoad) en lokaal geproduceerde duurzame waterstof. Dit wordt samen met TNO en de provincie Noord-Holland nader verkend. Op de middellange termijn zijn vormen van dynamisch bijladen het onderzoeken waard. Met pilots gaat de provincie kansrijke technieken binnen bestaande en nieuwe concessies verder ontwikkelen. Wij willen ervaring opdoen met:

  • de techniek van brandstofcel en waterstof als opslagmedium;
  • volledige elektrische bussen in stadsdiensten met een beperkt dagkilometrage;
  • de techniek om elektrische bussen snel op te laden;
  • het bijladen van bussen via een bovenleiding op een beperkt deel van het traject of contactloos (inductie).