Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluiten Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den HaagGedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op 9 maart 2021 het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag en het bijbehorende MER voor het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag hebben vastgesteld en vrijgegeven voor tervisielegging tezamen met de ontwerpbeschikkingen van de overige bevoegde gezagen.

Het inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag en de genoemde beschikkingen hebben betrekking op het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag (eerder Leiding door het Midden genoemd), bestaande uit 2 warmtetransportleidingen (inclusief aansluitpunt bij Delft) en bijbehorende bouwwerken in de gemeente Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. Dit project is een initiatief van LdM CV (een vennootschap van Gasunie N.V.).

Welke procedure is gevolgd?

Op 18 december 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om voor dit project een PIP op te stellen en de provinciale coördinatieregeling (PCR) toe te passen. Dit besluit houdt in dat Gedeputeerde Staten de voorbereiding en bekendmaking van het (ontwerp)-PIP voor het project coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van de overige voor het project benodigde beschikkingen (voor zover aangevraagd).

Het afgelopen jaar hebben Gedeputeerde Staten gewerkt aan het opstellen van het ontwerpinpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag en het bijbehorende milieueffectrapport. Het tracé van het project en de locatie van de benodigde bouwwerken is in dit inpassingsplan vastgelegd en het inpassingsplan zal later worden vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. LdM C.V. heeft de vergunningaanvragen voor het project voorbereid en op 9 respectievelijk 27 oktober 2020 samen met bijlagen en overige stukken ingediend bij de verschillende bevoegde gezagen. De bevoegde gezagen hebben voor deze aanvragen ontwerpbesluiten opgesteld, zodat daarop later definitief kan worden beslist.

Welke ontwerpbesluiten liggen er ter inzage?

Conform het bepaalde in artikel 3.8 juncto artikel 3.33, vierde lid, van de Wro, paragraaf 3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb, liggen het ontwerpinpassingsplan en onderstaande ontwerpbesluiten, het MER en de overige daarop betrekking hebbende stukken met ingang van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 ter inzage.

Gemeente Delft

Omgevingsvergunning voor:

 • werken of werkzaamheden uitvoeren
 • vellen of doen vellen van houtopstanden

Gemeente Den Haag

Omgevingsvergunning voor:

 • werken of werkzaamheden uitvoeren
 • tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen
 • vellen of doen vellen van houtopstanden

Gemeente Midden-Delfland

Omgevingsvergunning voor:

 • werken of werkzaamheden uitvoeren
 • tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen
 • aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen
 • vellen of doen vellen van houtopstanden

Gemeente Rijswijk

Omgevingsvergunning voor:

 • werken of werkzaamheden uitvoeren
 • tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen
 • aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen

Gemeente Schiedam

Omgevingsvergunning voor:

 • werken of werkzaamheden uitvoeren
 • tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen
 • aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen

Gemeente Vlaardingen

Omgevingsvergunning voor:

 • werken of werkzaamheden uitvoeren
 • tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen
 • aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen
 • vellen of doen vellen van houtopstanden

Hoogheemraadschap Delfland

Watervergunning voor:

 • waterstaatswerken en bijbehorende zones
 • onttrekken van grondwater en infiltreren van water

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Vergunning uitvoeren werkzaamheden op, in, boven, naast of onder lokale spoorwegen

Provincie Zuid-Holland

Vergunning gebruikmaken van provinciale infrastructuur (Kruithuisweg – N470)

Rijkswaterstaat

Vergunning gebruikmaken van waterstaatswerken (rijkswegen A4 en A20)

Hoe en waar kunt u de stukken inzien?

Alle genoemde ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal te raadplegen op de website. Het ontwerp-PIP kan ook worden geraadpleegd via de provinciale planviewer: Ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/warmtetransportleiding en via de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl.

Daarnaast kunnen het ontwerp-PIP, de ontwerpbesluiten, het MER en de overige bijbehorende stukken in deze periode worden geraadpleegd op onderstaande locaties:

 • Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
 • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
 • Informatiecentrum Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag
 • Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk
 • Gemeentehuis Delft, Stationsplein 1, 2611 BV Delft
 • Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
 • Gemeentehuis Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
 • Stadskantoor Vlaardingen, Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen

Deze overheidsgebouwen zijn vanwege het coronavirus (COVID-19) echter alleen op afspraak geopend.

Voor het inzien van de stukken op een van deze locaties kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 13.30 uur een afspraak maken via 0655449417.

Online informatiebijeenkomsten

In aanvulling hierop worden 3 online informatiebijeenkomsten gehouden waarin het project wordt toegelicht. Tijdens deze avonden (van 19.30 tot 21.00 uur) wordt ingegaan op het inpassingsplan voor het gehele project en op een specifiek deel van het tracé en de daar benodigde vergunningen.

Deze online bijeenkomsten zijn op:

 • Maandag 22 maart: tracédeel Rijswijk, Delft en Midden-Delfland
 • Dinsdag 23 maart: tracédeel Schiedam en Vlaardingen
 • Donderdag 25 maart: tracédeel Den Haag

U kunt zich aanmelden via www.warmtelinq.nl/informatieavond. Daarna krijgt u tijdig de link toegezonden.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt het ontwerpinpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen. Bijvoorbeeld of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven hoe het inpassingsplan of de besluiten uw eigen belangen raken en waarom. Natuurlijk kunt u ook andere zaken die bij dit project horen naar voren brengen.

We stellen het op prijs als u in uw zienswijze altijd het kenmerk DOS-2019-0003043 noemt en uw naam, adres en overige contactgegevens en dat u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan of welk ontwerpbesluit enz. u reageert. Dit helpt de provincie om uw zienswijze door te zenden naar het relevante bevoegde gezag, zodat uw zienswijzen bij de definitieve besluitvorming kan worden betrokken.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021

Dat kan op 3 manieren:

 • Per post: door een brief te sturen naar: Provincie Zuid-Holland, Team WarmtelinQ, postbus 90602, 2509 LP Den Haag
 • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u (tijdig, dat wil zeggen ruim voor het einde van de inzagetermijn) van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 13.30 uur een afspraak maken via 0655449417.

Wat is de verdere procedure?

Gelijktijdig met de terinzagelegging van de stukken wordt de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om een advies uit te brengen over het opgestelde MER. De ingediende zienswijzen, de reacties en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, worden door de bevoegde gezagen betrokken bij de besluitvorming over het inpassingsplan en de aangevraagde beschikkingen.

Hierna zullen het inpassingsplan, de definitieve beschikkingen, het MER en de overige stukken opnieuw ter inzage worden gelegd. Dit zal worden aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in diverse huis-aan-huisbladen en op de provinciale planviewer. Dan wordt ook aangegeven wie tegen het besluit beroep kan instellen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de besluitvorming over het project kunt u terecht op de website WarmtelinqtracéVlaardingen-Den Haag van de provincie Zuid-Holland. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met 0611758592.
Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website van Warmtelinq.nl/project.


Documenten

Bekijk hier de documenten van:

 • Ontwerp Inpassingsplan
 • Milieueffectrapportage (MER)
 • De 6 gemeenten
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijkswaterstaat