Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten cluster 2 Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den HaagGedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken als coördinerend bevoegd gezag bekend dat de bevoegde gezagen in het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag de ontwerpbesluiten voor cluster 2 hebben vrijgegeven voor de tervisielegging. De ontwerpbeschikkingen in cluster 2 hebben betrekking op enkele specifieke locaties in het tracé van de Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag (eerder Leiding door het Midden genoemd) door de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. Dit project is een initiatief van LdM CV (een vennootschap van Gasunie N.V.).

Welke procedure is gevolgd?

Op 18 december 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om voor dit project een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen en de provinciale coördinatieregeling (PCR) toe te passen. Dit besluit houdt in dat Gedeputeerde Staten de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan voor dit project coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van de overige benodigde beschikkingen. Het ontwerpinpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag, het bijbehorende combi-MER en de ontwerpbesluiten voor cluster 1 zijn op 9 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegd en hierop zijn 64 zienswijzen ontvangen. Naar verwachting nemen de bevoegde gezagen hierover in oktober een besluit. Iedereen die in die procedure een zienswijze heeft gediend, ontvangt hierover persoonlijk bericht.

In de tussentijd heeft initiatiefnemer WarmtelinQ bij diverse bevoegde gezagen vergunningaanvragen voor enkele specifieke locaties in het tracé (zie onderstaand overzicht cluster 2). De bevoegde gezagen hebben hiervoor ontwerpbesluiten opgesteld, waarop later definitief kan worden beslist.

Welke ontwerpbesluiten liggen er ter inzage?

Conform het bepaalde in artikel 3.33, vierde lid, van de Wro juncto paragraaf 3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb, liggen onderstaande ontwerpbesluiten en de overige daarop betrekking hebbende stukken met ingang van vrijdag 3 september 2021 tot en met donderdag 14 oktober 2021 ter inzage.

Bevoegd gezag

Ontwerpbesluiten cluster 2

Burgemeester en wethouders gemeente Delft

Omgevingsvergunning voor:

 • bouwen pompstation en ondersteuningspalen op perceel Laan van Verenigde Naties 51 te Delft
 • vellen van enkele houtopstanden langs Lagosweg 25 tot en met 59 te Delft
 • uitvoeren van werken/werkzaamheden langs het toekomstige leidingtracé

Burgemeester en wethouders gemeente Den Haag

Omgevingsvergunning voor:

 • uitvoeren van werken/werkzaamheden
 • tijdelijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. aanleg werkstroken en werkwegen
 • vellen van 4 bomen rondom kruising Pr. Beatrixlaan/Guntersteinweg Den Haag/ Rijswijk

Burgemeester en wethouders gemeente Rijswijk

Omgevingsvergunning voor:

 • uitvoeren van werken/werkzaamheden
 • tijdelijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. aanleg werkstroken en werkwegen
 • aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen

i.v.m. wijziging T-stuk en kruising Pr. Beatrixlaan/Guntersteinweg Den Haag/ Rijswijk

Burgemeester en wethouders gemeente Schiedam

Omgevingsvergunning voor:

 • bouwen ondersteuningspalen eco-aquaduct over rijksweg A4

Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland

Vergunning gebruik van provinciale infrastructuur (ligging langs Kruithuisweg – N470)

Omgevingsdienst Midden-Holland (namens GS Provincie Zuid-Holland)

Ontheffing gebruik geshredderd hout (omgevingsverordening) ter plaatse van de tijdelijke werkweg door het agrarisch gebied langs de rijksweg A4 tussen Vlaardingen en Delft

Hoe en waar kunt u de stukken inzien?

Vanwege het Coronavirus (COVID-19) zijn veel overheidsgebouwen voor publiek gesloten. Daarom zijn de genoemde ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken alleen digitaal te raadplegen via de provinciale website www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq. Mocht u problemen ondervinden met het online raadplegen van de stukken, dan kunt u van ma t/m do tussen 8.30 en 13.30 uur bellen met  0655449417 voor het vinden van een geschikte alternatieve oplossing.

Online informatiebijeenkomst

Op dinsdag 14 september as. van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur organiseert initiatiefnemer WamtelinQ een online informatiebijeenkomst. Medewerkers van WarmtelinQ en van het bevoegde gezag geven een toelichting op het project en op de ontwerpbesluiten in cluster 2. Neem via deze link deel op dinsdag 14 september om 19.30 uur.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. In een zienswijze laat u weten wat u van de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen vindt. Bijvoorbeeld of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven hoe deze besluiten uw eigen belangen raken en waarom. Natuurlijk kunt u ook andere relevante zaken naar voren brengen.

Vermeld in uw zienswijze alstublieft uw naam, adres en overige contactgegeven en het kenmerk DOS-2019-0003043 en op welke ontwerpbesluiten u reageert. Dit helpt de provincie om uw zienswijze door te zenden naar het juiste bevoegde gezag, zodat uw zienswijzen bij de definitieve besluitvorming kan worden betrokken.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober 2021.

Dat kan op 3 manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier.
  Let op: zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend!
 • Per post: door een brief te sturen naar: Provincie Zuid-Holland, Team WarmtelinQ, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
 • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u (tijdig, dat wil zeggen ruim voor het einde van de inzagetermijn) een afspraak maken via 06-55 44 94 17

Wat is de verdere procedure?

De ingediende zienswijzen zullen door de bevoegde gezagen worden betrokken bij de besluitvorming over definitieve besluiten voor cluster 2 en deze zullen daarna opnieuw ter inzage worden gelegd. Dit zal worden aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in diverse huis-aan-huisbladen en degenen die een zienswijzen hebben ingediend ontvangen persoonlijk bericht.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de besluitvorming over het project kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met: 0611758592.
Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website van WarmtelinQ.