Aanvullend onderzoek impact windturbines bij Ridderkerk op Werelderfgoed Kinderdijk
De provincie neemt het Werelderfgoed serieus. Daarom worden de effecten onderzocht van een mogelijke ontwikkeling van windturbines bij Ridderkerk-Donkersloot op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed Kinderdijk. Dat onderzoek is gedaan via een Heritage Impact Assesment (HIA) - naast het milieueffectonderzoek (PlanMER).

Onderzoekslocatie Ridderhaven-Donkersloot ligt in Ridderkerk langs de rivier aan de overkant van het werelderfgoed Kinderdijk. Geconstateerd is dat de ontwikkelingen een negatief effect hebben op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed van Kinderdijk. Door de plaatsing van de turbines wordt het historisch landschap van Kinderdijk in grote mate verstoord. Dit geldt in het bijzonder voor key-views van waaruit het Werelderfgoed wordt beleefd. De effecten zijn dermate groot dat op basis van dit onderzoek de inschatting is dat er sprake is van een behoorlijk risico voor de status van het Werelderfgoed, aldus de onderzoekers.

De provincie is in gesprek met de betrokken gemeentes en maatschappelijke organisaties over het opstellen van een ontwerp herziening VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) (Visie Ruimte en Mobiliteit) waarin de locaties windenergie worden opgenomen. Naar verwachting zullen GS (Gedeputeerde Staten) dit ontwerp naar verwachting eind dit jaar vaststellen. Begin 2017 volgt hierop een terinzageperiode waarin bewoners, bedrijven en organisaties zienswijzen kunnen indienen.


windmolen

Document

Rapport Werelderfgoed Kinderdijk. Heritage Impact Assessment windturbines Ridderkerk. April 2016