GS besluiten 23 windlocaties regio Rotterdam aan te wijzen
Gedeputeerde Staten hebben op 24 januari 2017 een besluit genomen over het aanwijzen van 23 nieuwe locaties voor windenergie in de regio Rotterdam en twee locaties in Haaglanden, waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en mobiliteit (VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit)) inzake windenergie.

Dit ontwerp is op 8 februari 2017 besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Naar aanleiding van deze bespreking heeft Gedeputeerde Staten besloten om  het ontwerp aan te passen en de twee locaties A12/Balij en Technopolis in Haaglanden niet in deze ontwerp-partiële herziening VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) windenergie op te nemen. In vergelijking met het in de regio Rotterdam gevolgde gebiedsproces, is een brede afweging van deze beide locaties in regionaal verband onvoldoende gemaakt. Een zorgvuldige bestuurlijke afweging van deze locaties ten opzichte van andere locaties in dezelfde regio is om die reden niet goed mogelijk. In de Energieagenda Zuid-Holland is een nieuwe ruimtelijke energiestrategie aangekondigd. Een herziening van het beleidskader voor windenergie maakt daar deel van uit. Het op te stellen beleidskader is vooral bedoeld om in de volgende fase de beschikking te hebben over een beoordelingskader voor toekomstige initiatieven (mede gelet op de nieuwe Omgevingswet) en zal geen inbreuk doen op de met het Rijk afgesproken doelstelling van maximaal 735,5 MW.

Op 22 februari wordt het gewijzigd ontwerp besproken in Provinciale Staten. Medio maart start de inspraakperiode over de 23 locaties in de regio Rotterdam. Gedurende zes weken is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de provincie. In deze periode worden ook informatieavonden in de regio Rotterdam georganiseerd.


Volg zuid_holland op Twitter