Documenten provinciaal inpassingsplan (PIP)
Het provinciale Inpassingsplan (PIP), het Milieueffectonderzoek, de vergunningen en bijbehorende documenten inzake Windpark Spui in Korendijk hebben van 26 september tot en met 6 november 2016 ter inzage gelegen. De volgende besluiten zijn hierna genomen:

  1. Vaststelling van het provinciale inpassingsplan (PIP) Windpark Spui en het bijbehorende MER (incl. aanvulling) door Provinciale Staten van Zuid-Holland (op 14 september 2016).
  2. Verlening van de omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor de activiteiten Bouwen en Milieu en de verlening van de wegenvergunning op grond van de Keur van het Waterschap Hollandse Delta 2014 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (op 14 september 2016).
  3. Verlening van de watervergunning op grond van artikel 6.5, onder c, Waterwet door de dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Hollandse Delta (op 24 augustus 2016).

Daarbij hebben de bevoegde gezagen (voor zover dat voor het besluit relevant was) tevens het MER vastgesteld en een besluit genomen over de Nota van beantwoording en de Nota van wijzigingen en de aanvullingen daarop.