Documenten Ontwerpbesluiten Windpark Spui
Het ontwerp provinciale Inpassingsplan (PIP) voor het windpark Spui, het Milieueffectonderzoek, de ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten hebben van 17 maart tot en met 28 april 2016 ter inzage gelegen. Geïnteresseerden konden tijdens deze inzageperiode op de documenten reageren.

Deze documenten zijn hieronder in 5 verschillende blokken gerangschikt.

a. provinciaal inpassingsplan

De toelichting en planregels van het ontwerp-PIP Windpark (inclusief bijlage 2 en 3) en van de verbeelding (plankaart). Ook staan in dit documentenblok de vooroverlegreacties van de gemeenten Korendijk en Nissewaard, het waterschap Hollandse Delta en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de beantwoording van deze instanties. Voor het Combi-MER (en de bijlagen) verwijzen wij naar de documenten bij blok d.

Bekijk het Ontwerpinpassingsplan via ruimtelijkeplannen.nl of via de provinciale planviewer: ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl

b. aanvraag en omgevingsvergunning Wabo

De aanvraag omgevingsvergunning Wabo inclusief toelichting op de aanvraag, de bijlagen en tekeningen (plattegronden, doorsneden en detailtekeningen) van de windturbines, alsmede de plattegrond, schets en technische specificatie van het inkoopstation. Ook zijn de adviezen van de gemeenten Korendijk en Nissewaard en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid opgenomen en de ontwerpbeschikking Wabo. Voor het Combi-MER (en de bijlagen) verwijzen wij naar de documenten bij blok d.

c. aanvraag en vergunningen Keur en Waterwet

De aanvraag vergunning Waterwet en Keur, inclusief bijlagen en tekeningen (plattegronden, doorsneden en detailtekeningen) van de windturbine, als ook de ontwerp watervergunning en de ontwerp wegenvergunning. Voor de plattegrond, schets en technische specificatie van het inkoopstation wordt verwezen naar de documenten bij blok b. Voor het Combi-MER (en de bijlagen) verwijzen wij naar de documenten bij blok d.

d. milieueffectrapportage

Bij deze documenten staan het Combi-MER voor het PIP en de vergunningen, de samenvatting en 1 document waarin alle bijlagen van het MER zijn samengevoegd (bijlagen 1 tot en met 15).

e. anterieure overeenkomst

Dit document bestaat uit de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst inzake Windpark Spui.

Ter inzage pagina

Naar de pagina Ter inzage Windpark Spui.