Werkbezoek GS Brussel 25 en 26 januari 2016
Tijdens een tweedaags bezoek aan Brussel op 25 en 26 januari heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland kansen in beeld gebracht en afspraken gemaakt met partners uit Europa over vervolgacties. Regio’s spelen een steeds belangrijkere rol bij het in de praktijk brengen van Europese doelen zoals op het gebied van klimaat en energie, trans Europese verbindingen en regionaal economische ontwikkeling. Op een aantal thema’s neemt de provincie Zuid-Holland hierbij het voortouw.

Samen uitdagingen oppakken

Tijdens het bezoek kreeg de delegatie 2 kanten van de Europese ontwikkelingen te zien tijdens gesprekken met de Europarlementariërs Wim van de Camp, Dennis de Jong, Agnes Jongerius en Matthijs van Miltenburg, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Nederlandse lobbyorganisaties. 'Zorgen' werden gedeeld over Europese ontwikkelingen rond de vluchtelingenproblematiek. Wat overheerste was een beeld van het Europa van de kansen. Rode draad: er is behoefte aan concrete instrumenten en actie om samen de uitdagingen op te pakken. Zuid-Holland zal hierbij als 'real life testing ground' op een aantal thema’s het voortouw nemen.

Energietransitie

De zichtbaarheid van klimaatverandering is een belangrijke reden achter het succes van COP21 die heeft geleid tot nieuwe Europese doelen voor 2030 voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, aandeel van duurzame energie en energiebesparing. Zuid-Holland zet zich in om de energietransitie te versnellen waarbij ingezet wordt op meerdere energiebronnen. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Er is behoefte aan testlocaties zoals bij de TU Delft waar studenten, startups en investeerders bij elkaar komen om producten naar de markt te brengen. Voor projecten als de warmterotonde en de getijdencentrale geldt dat creativiteit en goede business cases nodig zijn om verschillende Europese Fondsen gebundeld in te zetten.

Bio-economie

Zuid Holland is actief op de Bio-economie en leidt het Vanguard Initiative netwerk op dit onderwerp. Na de presentatie van het Europese Circulaire economie pakket in december 2015 is het nu zaak de positionering van de bio-economie hierin te versterken. Onlangs is er een Knowledge Exchange Platform opgericht door Eurocommissaris Moedas en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s Markku Markkula. Hierin wordt de rol van bio-economie versterkt, waarbij Zuid-Holland bereid is een centrale rol te vervullen.

Slimme specialisaties vanuit de 'triple helix'

Zuid-Holland staat klaar om met concrete initiatieven invulling te geven aan Europese doelen en hierbij als 'real life living lab' kennis en ervaring te delen met de Europese instituties en andere Europese regio’s. De boodschap is dat vanuit de 'branding' van het Economisch Platform Zuidvleugel behoefte is aan een gebundelde inzet en actie. Samenwerking met partners uit andere Europese regio’s is nodig om op de wereldmarkt te kunnen concurreren. Het 'Vanguard Initiative netwerk' waar Zuid-Holland lid van is biedt hiertoe goede kansen. Dat ziet ook de Europese Commissie die wil komen tot een pijplijn van kansrijke clusterprojecten.

Schoon transport langs de trans Europese corridors

Om succesvol te zijn in Brussel wil de provincie samen met regionale partners optrekken. Tijdens het bezoek werd samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf opgetrokken om de kansen die de trans-Europese Corridors bieden te verkennen. Regio’s langs die corridors moeten de krachten bundelen richting de nationale overheden om tot de gewenste investeringen te komen. Uitdaging is ook om de verschillende Directoraten Generaal (DG’s) binnen de Europese Commissie achter regionale initiatieven te krijgen. Dit blijkt uit de inzet vanuit Zuid-Holland voor de schone binnenvaart. Na DG ENVE schaart ook DG MOVE zich nu achter dit initiatief en toonde zich bereid om via een werkgroep tot concrete actie te komen.

Samenwerking met Noordrijn-Westfalen

Op tal van thema’s wordt al samengewerkt met partners uit Noordrijn-Westfalen. Reden om tijdens het bezoek de vertegenwoordiging van deze Duitse regio te bezoeken. Concreet is afgesproken om de samenwerking op het gebied van regionaal openbaar vervoer, internationale verbindingen en op het gebied van de energietransitie door middel van werkbezoeken uit te diepen. Ook bestaat de wens vanuit Noordrijn-Westfalen om binnen het Comité van de Regio’s vaker met elkaar op te trekken.


Meer informatie