Landbouw en agrarisch landschap
De akkerbouw en veehouderij produceren ons voedsel, bijvoorbeeld onze melk en ons vlees. Beide zijn van belang voor de werkgelegenheid in Zuid-Holland.

Schaalvergroting en intensivering in de akkerbouw en veehouderij kunnen alleen plaatsvinden met verduurzaming.

Verduurzaming kan alleen worden bereikt in samenspraak met ondernemers en ondernemingen, met maatcshappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen.

Stimulering door subsidies

Onder meer met de inzet van subsidies probeert de provincie haar beleid voor het agrarisch landschap te realiseren. De provincie realiseert met het Uitvoeringsprogramma Groen en de Uitvoeringsregeling Groen de doelen van de Beleidsvisie Groen door netwerksturing, facilitering en het beschikbaar stellen van subsidies. Voor het agrarisch landschap gaat het om de thema’s:
- stimuleren van systeeminnovaties in de grondgebonden landbouw: veenweidenlandbouw en afzetketens
- aanleg en herstel van landschapselementen
- onderhoud van landschapselementen
- bevordering van structuurversterking grondgebonden landbouw
-verbetering recreatieve aantrekkelijkheid met provinciale routenetwerken