Proeftuinen duurzame landbouw
Banner-gebiedsprofiel-Midden-Delfland

Om de sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw- en voedselketen te maken, kiezen Gedeputeerde Staten voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor de uitvoering van deze proeftuinen heeft de provincie €15 miljoen beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt mede gefinancierd uit Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling.

Dit is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk en krijgt steeds meer te maken met kritiek vanuit de omgeving. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak. Een nieuwe koers is daarom nodig en de positie van de landbouw moet worden vernieuwd.

De ambitie voor 2036 is gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Dat staat in het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw.

Op deze pagina leest u meer over de doelen van de innovatieagenda en de uitgangspunten voor de innovaties in duurzame landbouw en de betrokkenen.


Flyer proeftuinen

landbouw

Bekijk de flyer proeftuinen duurzame landbouw.

Subsidie innovaties duurzame landbouw

Tweede rapportage Zuid-Hollandse voedselfamilies

Zuid-hollandsevoedselfamilies tweede voortgangsrapportage

De provincie ondersteunt het netwerk van de Voedselfamilies.

Voedselfamilieleden over duurzamer eten

Voedselfamilieleden over duurzamer eten

Proeftuin aan het woord

duurzame landbouw foto

Bij de proeftuin ‘Precisiebemesting in open teelten’ wordt kunstmest bijvoorbeeld vervangen door organische reststromen en wordt er precies bemest. Deze proeftuin ontving ruim €88.000 subsidie, waar de provincie aan heeft bijgedragen.