Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
De provincie Zuid-Holland heeft op 10 december 2014 de nieuwe kaders voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zuid-Holland vastgesteld in de kadernotitie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, Samen naar een nieuw stelsel.

Het nieuwe ANLb wordt een onderdeel (paragraaf of hoofdstuk) van het Natuurbeheerplan 2016. Dit onderdeel bevat een beschrijving van de nieuwe aanpak van het natuur- en landschapsbeheer in het veld, een aantal vernieuwde afspraken met de betrokken partijen en een nieuwe subsidieregeling.

De voornaamste begrippen in het nieuwe beleidskader zijn “kerngebied” en “gebiedscollectief”. Een kerngebied is een gebied waar veel weidevogels voorkomen. Een gebiedscollectief is een vereniging van agrarische ondernemers, die de uitvoering van het ANLb organiseert.

De uitwerking van het beleidskader voor het nieuwe ANLb houdt in:

  • Het verbeteren van de effectiviteit van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer door het resultaat voorop te stellen.
  • Het verbeteren van de efficiëntie van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer door het beperken van de uitvoeringskosten doordat alleen een collectief (een samenwerking van grondeigenaren in het ANLb) subsidie kan aanvragen.
  • Het vergroten van de professionaliteit bij de collectieven.
  • Inzet van middelen in kerngebieden (potentiele gebieden voor het nieuwe stelsel van ANLb).

Gebiedsgerichte samenwerking tussen collectieven, terreinbeheerders, waterschappen, vrijwilligers en anderen, waarbij het initiatief van de operationalisering bij de collectieven wordt neergelegd.