Ter inzage: Wijziging Reglement waterschap Hollandse Delta
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta ligt ter inzage van 11 juni tot en met 23 juli 2018.

In een reglement van bestuur staat beschreven wat de taken en bevoegdheden van het waterschap zijn en hoe het waterschap bestuurd moet worden. De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die bestuursleden mag benoemen voor de categorie natuurterreinen.

Inzien ontwerpbesluit

U kunt het ontwerpbesluit digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren bij ons Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.

Procedure

De procedure voor het wijzigen van een waterschapsreglement is beschreven in de Waterschapswet. Na vooroverleg met het waterschap ligt nu het ontwerpbesluit ter inzage. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt daarop de reactie van Gedeputeerde Staten. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen verwerkt en gaan Provinciale Staten een defintief besluit nemen.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk

Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van A.C. de Waaij, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Mondeling

Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met A.C de Waaij, 0631779265.


Ontwerpbesluit

U kunt het Ontwerpbesluit wijziging reglement waterschap Hollandse Delta downloaden.