Ter inzage: definitieve Beheerplan Bijzondere natuurwaarden Oudeland van Strijen 2016 - 2021
Het definitieve Beheerplan voor het Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen ligt ter inzage van maandag 6 februari tot en met maandag 20 maart 2017.

U kunt het Beheerplan en de Nota van Beantwoording Zienswijzen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • 'Het loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.
  • Het ministerie van Infrastructuur  en Milieu,  Plesmanweg 1-6 in Den Haag.
  • Het gemeentehuis van Strijen, Waleplein 2 in Strijen.

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Oudeland van Strijen. Er overwinteren jaarlijks vele kolganzen, dwergganzen, brandganzen en smienten. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het definitieve Beheerplan vastgesteld. In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van het Oudeland van Strijen te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Het Beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt tot en met 20 maart 2017 tegen het definitieve Beheerplan in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

Rechtbank Den Haag

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht.
  • Een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
  • De eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen.
  • Uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van het Team bestuursrecht 1 van Rechtbank Den Haag.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.rechtspraak.nl.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen het Beheerplan bij de rechtbank in Den Haag als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve Beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve Beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele Beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn.