Ter inzage: definitief beheerplan Natura 2000 De Wilck
Het definitieve beheerplan voor het Natura 2000-gebied De Wilck ligt ter inzage van 14 september tot en met 25 oktober 2017.

U kunt het beheerplan digitaal inzien op deze pagina. Ook ligt het document tijdens kantooruren ter inzage op het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in De Wilck, in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit natuurgebied heeft een heel eigen karakter, met zijn graslanden, zijn weidsheid en zijn oude verkavelingspatroon. ’s Winters is De Wilck een belangrijk rustgebied voor smienten en kleine zwanen. Al met al is het natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken eind 2015 een beheerplan vastgesteld. Tegen dat plan is beroep aangetekend, en daarop is het plan aangepast. De aanpassing heeft betrekking op jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Voor het overige is het beheerplan niet gewijzigd.

Het aangepaste beheerplan ligt nu ter inzage. In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van De Wilck te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor eventueel een vergunning nodig is. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?

U kunt tot en met 26 oktober 2017 in beroep gaan tegen de aanpassing inzake jacht, wildbeheer en schadebestrijding van het definitieve beheerplan. U kunt beroep instellen door een beroepschrift te sturen naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
  • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze heeft kunnen indienen
  • uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het beheerplan.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de heer Leo Weertman, .


Document inzien

Definitief beheerplan De Wilck - Natura 2000 en PAS - aangepast juli 2017.

Volg @zuid-holland op Twitter