Ter inzage: definitief Beheerplan Natura 2000-gebied De Wilck
Het definitieve Beheerplan Natura 2000-gebied De Wilck ligt ter inzage van vrijdag 18 december 2015 tot en met zaterdag 30 januari 2016.

U kunt het Beheerplan digitaal inzien bij 'Documenten inzien' op deze pagina en op www.rijksoverheid.nl/natura2000. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • bij het loket van provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 Den Haag
 • ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt tot en met 30 januari 2016 tegen het definitieve Beheerplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

 • Raad van State
  Afdeling bestuursrechtspraak
  Postbus 20019
  2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening

Zie voor de beroepsprocedure de Procedurewijzer van het ministerie van Economische Zaken bij 'Documenten inzien'.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.raadvanstate.nl.