Ter inzage: definitief Beheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel & Berkheide
Het definitieve Beheerplan voor het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide ligt ter inzage van donderdag 5 april tot en met woensdag 16 mei 2018.

U kunt het Beheerplan (inclusief de bijlagen) en de Nota van Beantwoording Zienswijzen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • 'Het Loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
 • het stadhuis van Den Haag, Spui 70 in Den Haag
 • het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk
 • het gemeentekantoor van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar
 • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 in Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 0704568999)

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Meijendel & Berkheide. Meijendel & Berkheide is een uitgestrekt duingebied, waar veel recreanten genieten van de verschillende soorten duinlandschappen. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Milieu het definitieve Beheerplan vastgesteld. In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Meijendel & Berkheide te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Het Beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt tot en met 16 mei 2018 tegen het definitieve Beheerplan in beroep gaan bij de rechtbank van het arrondissement waar uw gemeente onder valt. U kunt beroep aantekenen als u eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbeheerplan. Ook belanghebbenden die destijds redelijkerwijs geen zienswijze konden indienen, kunnen in beroep gaan.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.rechtspraak.nl.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen het Beheerplan bij de arrondissementsrechtbank als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve Beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve Beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele Beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn.