Ter inzage: ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek
Het Ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek ligt ter inzage van maandag 7 december 2015 tot en met vrijdag 15 januari 2016.

U kunt het Ontwerpbeheerplan digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • 'het loket' van de provincie Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
  • de provincie Utrecht aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht
  • het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag
  • het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Plesmanweg 1-6  in Den Haag
  • het gemeentehuis van Zederik aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk
  • het gemeentehuis van Lopik aan het Raadhuisplein 1 in Lopik

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Uiterwaarden Lek. Dit gebied in de gemeenten Lopik en Zederik heeft een uniek landschap met onder andere stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. Natuur die het waard is om te beschermen.

Aanwijzing en beheerplan

In juli 2013 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het gebied Uiterwaarden Lek aangewezen als Natura 2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit zijn de instandhoudingsdoelen en de begrenzing van het gebied vastgelegd.

Het ontwerpbeheerplan is een uitwerking van het aanwijzingsbesluit. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Uiterwaarden Lek te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met de provincie Utrecht, de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, de waterschappen, de gemeenten Lopik en Zederik en diverse maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van Utrecht, de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben het ontwerpbeheerplan Uiterwaarden Lek  vastgesteld.

Reageren op het ontwerpbeheerplan

Het Natura 2000-gebied ligt in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De provincie Zuid-Holland coördineert de inspraak. U kunt een schriftelijke inspraakreactie (“zienswijze”) geven op het Ontwerpbeheerplan Bijzondere Natuurwaarden Uiterwaarden Lek. Dat kan van maandag 7 december 2015 tot en met vrijdag 15 januari 2016. Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdeling Water en Groen
Postbus 90602
2509 LP Den Haag