Ter inzage: definitief Beheerplan Bijzondere natuurwaarden Voornes Duin
Het definitieve Beheerplan Natura 2000-gebied Voornes Duin ligt van maandag 23 mei tot en met vrijdag 1 juli 2016 ter inzage.

U kunt het Beheerplan, het bijbehorende Bijlagenrapport en de Nota van beantwoording zienswijzen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • het Loket van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
 • het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM),  Plesmanweg 1-6 in Den Haag
 • het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag
 • het gemeentehuis van Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Rockanje
 • het gemeentehuis van Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26 in Hellevoetsluis

Beschermen van bijzondere natuur

In Zuid-Holland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Voornes Duin. Dit gebied in de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis heeft unieke duinsoorten, waaronder helmduinen en duingraslanden. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenM het definitieve Beheerplan vastgesteld. In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Voornes Duin te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het Beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt tot en met 1 juli 2016 tegen het definitieve Beheerplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.raadvanstate.nl.

Wie kunnen in beroep gaan?

U kunt in beroep gaan tegen het Beheerplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve Beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve Beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele Beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn.