Ter inzage: Ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen
Het Ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen ligt ter inzage van 1 maart tot en met 11 april 2018.

U kunt het ontwerpbeheerplan en de bijlagen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • 'Het loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
  • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag
  • het stadhuis van Den Haag, Spui 70 in Den Haag
  • het gemeentehuis van Westland, Verdilaan 7 in Naaldwijk
  • het deelgemeentehuis van Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 in Hoek van Holland

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in de duingebieden tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag. Natuur die het waard is om te beschermen.

Ontwerpbeheerplannen

De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerpbeheerplan voor dit natuurgebied opgesteld, in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen. In dit ontwerpbeheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Solleveld en Kapittelduinen te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een inspraakreactie ('zienswijze') geven op het Ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen. Dat kan van 1 maart tot en met 11 april 2018. Uw zienswijze stuurt u naar:

Provincie Zuid-Holland

T.a.v. Afdeling Water en Groen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de naam van het ontwerpbeheerplan
  • het onderwerp en de inhoud van uw inspraakreactie
  • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het beheerplan en van de Nota van Beantwoording.