Ter inzage: definitief Beheerplan Duinen Goeree en Kwade Hoek
Het definitieve Beheerplan Natura 2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek ligt van maandag 27 juli tot en met vrijdag 4 september 2015 ter inzage.

U kunt het Beheerplan en het bijbehorende Bijlagenrapport digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
 • ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Plesmanweg 1-6 in Den Haag
 • gemeente Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 25 in Middelharnis

Beschermen van bijzondere natuur

In Zuid-Holland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek. Dit gebied in de gemeente Goeree-Overflakkee heeft unieke duin- en kustsoorten. Zo is de Kwade Hoek een van de fraaiste voorbeelden van natuurlijke kustaangroei in Nederland, met een uitgestrekt landschap van schorren, slikken, stranden, aangroeiende duinen, vochtige duinvalleien en duinstruwelen. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenM het definitieve Beheerplan vastgesteld. In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de Duinen Goeree en Kwade Hoek te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het Beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt tot en met 4 september 2015 tegen het definitieve Beheerplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019 2500 EA Den Haag

Aandachtspunten beroepschrift

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.raadvanstate.nl.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen het Beheerplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve Beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve Beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele Beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn.

 • Beheerplan Duinen Goeree & Kwade Hoek
 • Beheerplan Duinen Goeree & Kwade Hoek – Bijlagen
 • Beheerplan Duinen Goeree & Kwade Hoek - Nota van beantwoording