Ter inzage: definitief Beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Boezems Kinderdijk
Het definitieve Beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Boezems Kinderdijk ligt ter inzage van 9 november tot en met 18 december 2015.

Het definitieve Beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Boezems Kinderdijk ligt ter inzage van maandag 9 november tot en met vrijdag 18 december 2015.

U kunt het Beheerplan en de bijbehorende Nota van beantwoording digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 Den Haag
 • ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag
 • gemeentehuis Alblasserdam, Cortgene 2 Alblasserdam
 • bibliotheek gemeente Molenwaard, Raadhuisplein 1 Nieuwendam

Beschermen van bijzondere natuur

In Zuid-Holland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Boezems Kinderdijk. Dit gebied in de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam vormt een belangrijk broed- en overwinteringsgebied voor vogels. In de winter strijken hier duizenden smienten neer, en ook krakeenden en slobeenden. In het voorjaar broeden hier ruim honderd purperreigers. Ook de snor en de zwarte stern weten het gebied te vinden als broedplaats, en soms zelfs een porseleinhoen. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken het definitieve Beheerplan vastgesteld. In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Boezems Kinderdijk te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is. Het Beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt tot en met 18 december 2015 tegen het definitieve Beheerplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

 • Raad van State
  Afdeling bestuursrechtspraak
  Postbus 20019
  2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.raadvanstate.nl.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen het Beheerplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve Beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve Beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele Beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn.