Ter inzage: ontwerpbeheerplan Bijzondere Natuurwaarden Voornes Duin
Het Ontwerpbeheerplan Bijzondere Natuurwaarden Voornes Duin en het bijlagerapport liggen van maandag 20 april tot en met vrijdag 29 mei 2015 ter inzage.

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina. Ook ligt het ontwerpbeheerplan tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag
  • ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
  • gemeentehuis van Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, Hellevoetsluis
  • gemeentehuis van Westvoorne, Raadhuislaan 6, Rockanje

Procedure

De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis, het Waterschap Hollandse Delta en met maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben het ontwerpbeheerplan Voornes Duin inmiddels vastgesteld. U kunt het ontwerpbeheerplan gedurende 6 weken inzien en hierop schriftelijk reageren.

Hoe kunt u reageren op het ontwerpbeheerplan?

U kunt een schriftelijke inspraakreactie ('zienswijze') geven op het Ontwerpbeheerplan Bijzondere Natuurwaarden Voornes Duin. Dat kan van maandag 20 april tot en met vrijdag 29 mei 2015. Uw schriftelijke zienswijze adresseert u onder vermelding van de titel 'Ontwerpbesluit Ontwerpbeheerplan Bijzondere Natuurwaarden Voornes Duin' en voorzien van uw handtekening aan:

Provincie Zuid-Holland, ter attentie van de afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Beschermen van bijzondere natuur

In Zuid-Holland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Voornes Duin. Dit gebied in de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis is onderdeel van de Nederlandse kuststrook en heeft een uniek landschap met onder andere helmduinen, duingraslanden, duinstruwelen en waterpartijen. Natuur die het waard is om te beschermen.

Ontwerpbeheerplan

In februari 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het gebied Voornes Duin aangewezen als Natura 2000-gebied. In het definitieve aanwijzingsbesluit zijn de instandhoudingsdoelen en de begrenzing van het Natura 2000-gebied vastgelegd.

Het ontwerpbeheerplan is een uitwerking van het aanwijzingsbesluit. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Voornes Duin te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.