Ter inzage: Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Oudeland van Strijen 2016-2021
Het Ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Oudeland van Strijen 2016-2021 ligt ter inzage van maandag 23 mei tot en met vrijdag 1 juli 2016.

U kunt het Ontwerpbeheerplan digitaal inzien op deze pagina. Deze documenten liggen tijdens kantooruren ook ter inzage op de volgende locaties:

  • het loket van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
  • het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag
  • het gemeentehuis van Strijen, Waleplein 2 te Strijen

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Oudeland van Strijen. Dit gebied in de gemeente Strijen is een blangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en eenden. Natuur die het waard is om te beschermen.

Tweede beheerplan

In 2009 heeft het Rijk het gebied Oudeland van Strijen aangewezen als Natura 2000-gebied. Naar aanleiding daarvan gold er in de periode 2010-2015 een beheerplan. Nu is een tweede (ontwerp-)beheerplan opgesteld voor 2016-2021. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Oudeland van Strijen te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden.

Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerpbeheerplan voor Oudeland van Strijen opgesteld in samenwerking met Staatsbosbeheer, Waterschap Hollandse Delta, gemeente Strijen en diverse maatschappelijke partijen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hebben dit ontwerpbeheerplan inmiddels vastgesteld.

Reageren op het ontwerpbeheerplan

U kunt een schriftelijke inspraakreactie (“zienswijze”) geven op het Ontwerpbeheerplan Bijzondere Natuurwaarden Oudeland van Strijen 2016-2021. Dat kan van maandag 23 mei tot en met vrijdag 1 juli 2016. Uw zienswijze stuurt u aan:

  • Provincie Zuid-Holland
    T.a.v. Afdeling Water en Groen
    Postbus 90602
    2509 LP Den Haag