Ter inzage: Ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem
Het Ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem ligt ter inzage van 3 juli tot en met 14 augustus 2018.

U kunt het Ontwerpbeheerplan met bijlagen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

- 'het loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;

- het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;

- het gemeentehuis van Zederik, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in Zouweboezem. Dit natuurgebied ligt in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, in de gemeente Zederik. Het is van groot belang als vogel-broedgebied. Hier bevindt zich de grootste broedkolonie van de purperreiger in Nederland. Andere bijzondere broedvogelsoorten die hier neerstrijken zijn dodaars, bruine kiekendief en waterral. Verder bevindt zich in Zouweboezem een zeer waardevol blauwgrasland. In en om het water van Zouweboezem zitten onder andere kamsalamander, modderkruiper, bittervoorn en platte schijfhoren. Natuur die het waard is om te beschermen.

Aanwijzing en beheerplan

Zouweboezem is door de staatssecretaris van Economische Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit zijn de instandhoudingsdoelen en de begrenzing van het gebied vastgelegd.

Het Ontwerpbeheerplan is een uitwerking van het aanwijzingsbesluit. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Zouweboezem te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het plan heeft een looptijd van zes jaar.

Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het Ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de gemeente Zederik, het betrokken hoogheemraad­schap en met diverse maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van LNV hebben het Ontwerpbeheerplan Zouweboezem vastgesteld.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een schriftelijke inspraakreactie ('zienswijze') geven op het Ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem. Dat kan van 3 juli tot en met 14 augustus 2018. Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland

T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. L.F.M. van Ruijven

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de naam van het Ontwerpbeheerplan
  • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve Beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan is aangepast naar aanleiding van elke zienswijze.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het Beheerplan en van de Nota van Beantwoording.