Ter inzage: Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel en Berkheide
Het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel & Berkheide ligt ter inzage van maandag 9 mei tot en met vrijdag 17 juni 2016.

U kunt het ontwerpbeheerplan digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • het Loket van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
 • het ministerie van Economische Zaken, Prins Clauslaan 8 te Den Haag
 • het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag
 • het stadhuis van Den Haag, Spui 70 te Den Haag
 • het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk
 • het gemeentekantoor van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Meijendel & Berkheide. Dit gebied ligt in de gemeenten Wassenaar, Den Haag en Katwijk. Het heeft een uniek landschap met vele verschillende soorten duinnatuur. Natuur die het waard is om te beschermen.

Aanwijzing en beheerplan

In 2013 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het gebied Meijendel & Berkheide aangewezen als Natura 2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit zijn de instandhoudingsdoelen en de begrenzing van het gebied vastgelegd. In 2014 is de begrenzing aangepast.

Het Ontwerpbeheerplan is een uitwerking van het aanwijzingsbesluit. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Meijendel & Berkheide te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het Ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu en van Defensie, met de betrokken hoogheemraad­schappen en gemeenten en met diverse maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de ministers van Defensie en van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel & Berkheide vastgesteld.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een inspraakreactie (“zienswijze”) geven op het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel & Berkheide. Dat kan van maandag 9 mei tot en met vrijdag 17 juni 2016. Uw zienswijze maakt u kenbaar aan:

 • Provincie Zuid-Holland
  T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. L.F.M. van Ruijven
  Postbus 90602
  2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de naam van het Ontwerpbeheerplan
 • het onderwerp en de inhoud van uw inspraakreactie
 • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve Beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het Beheerplan en van de Nota van Beantwoording.