Natuurbescherming
Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland: op korte afstand van elkaar bevinden zich grote steden, verkeersaders, de Rotterdamse haven, luchthaven Rotterdam The Haque Airport en ook Schiphol ligt dichtbij. Daarnaast heeft Zuid-Holland een toenemend oppervlak aan natuurgebieden. Economie - welvaart en werkgelegenheid - zowel als natuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Maar mens en natuur kunnen soms ook op gespannen voet staan met elkaar. Zo leveren te grote aantallen dieren als muskusratten gevaar op voor onze dijken en vogels gevaar op voor het vliegverkeer. En kunnen te grote populaties ook weer andere dieren of planten verdringen. Daarnaast zorgt de groeiende ganzenpopulatie jaarlijks voor €1 miljoen euro aan schadeuitkering doordat zij landbouwgewassen opeten.

Evenwicht

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid heeft de provincie de zorg voor natuur en de financiële verantwoordelijkheid hiervoor. Daarbij hoort de taak om in deze drukke provincie belangen in evenwicht te brengen en te houden. Door natuur te beheren om risico’s en schade te verminderen. Het feitelijke beheer wordt met name uitgevoerd door terreinbeheerders (gemeenten, recreatieschappen, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en particulieren/stichtingen.

Vormen van beheer

Welk beheer wordt door de provincie mogelijk gesubsidieerd?

  • Natuurbeheer: het beheer van natuurgebieden, zoals bossen en heide.
  • Agrarisch natuurbeheer: het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden, zoals later maaien om weidevogels te ontzien of niet bemesten.
  • Landschapsbeheer: het onderhouden van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.
  • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap: het verbeteren of veranderen van natuurgebieden en landschapselementen en het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebied.

Flora en Faunabeleid

De ontheffingsaanvraag om een beschermde diersoort te doden, moet altijd zeer zorgvuldig onderbouwd en afgewogen worden. Ontheffing wordt alleen verleend als geen andere bevredigende oplossing bestaat en als er schade is of dreigt aan bijvoorbeeld gewassen, er een risico is voor verkeersveiligheid of volksgezondheid of als er schade is of dreigt aan flora en fauna. Dit betekent dat altijd eerst diervriendelijke methodes worden toegepast om schade of risico’s te voorkomen. De schade en/of risico’s worden samen met de mogelijke maatregelen in een faunabeheerplan omschreven. Gedeputeerde Staten hebben algemene kaders geformuleerd in het ‘Beleidsplan uitvoering Flora- en Faunawet’.

Zuid-Holland voert een vooruitstrevend ontheffingenbeleid, waarin de ruimte in de wet wordt gezocht om – samen met provincies, het ministerie van Economische Zaken en het Faunafonds – nieuwe diervriendelijke en/of efficiënte middelen te onderzoeken of in te zetten om schade of risico’s te voorkomen.

Ganzenbeleid

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt over het ganzenbeleid. Hierbij wordt een evenwicht gevonden tussen de aanwezige aantallen ganzen in de provincie en de schade die zij aan natuur, recreatiegebieden en landbouwgewassen toebrengen. Meer informatie op www.zuid-holland.nl/ganzen.

Natuurbeheerplannen

De bescherming gebeurt via een zogenoemd beheerplan. Daarin leggen Rijk en provincie vast welke activiteiten mogelijk zijn in een Natura 2000-gebied. Uitgangspunt is steeds het behouden en versterken van de unieke natuur, in een zorgvuldige balans met economische activiteiten. Het opstellen van een beheerplan gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven we invulling aan beleven, gebruiken en beschermen van het natuurgebied.