Ganzen
De ganzenpopulatie in de provincie Zuid-Holland is uit balans geraakt. De provincie werkt aan het herstellen van de balans. De komende maanden mag weer op ganzen worden gejaagd.

1. Wat voor overlast veroorzaken de jaarrond verblijvende ganzen?

De ganzen veroorzaken ernstige schade aan grasland en andere landbouwgewassen. De (zwem)waterkwaliteit kan lokaal onder druk komen te staan. Daarnaast veroorzaken de ganzen in natuurgebieden soms schade aan rietvelden en aan jonge planten. De ganzen vormen in de nabijheid van vliegvelden een risico voor de veiligheid van het luchtverkeer..

2. Worden jagers betaald voor het schieten van ganzen?

Nee, de jagers krijgen geen vergoeding. Ook leveren de geschoten ganzen nauwelijks iets op (€0,00 tot maximaal €1,00 per gans) omdat er weinig vraag naar het vlees van wilde ganzen is.

3. Worden er ook trekganzen geschoten?

Dat kan niet worden uitgesloten. Soms blijven de trekkende ganzen langer in Zuid-Holland. Naarmate het seizoen vordert wordt de kans echter steeds kleiner dat ook een trekkende gans (die hier alleen in de winter verblijft) geschoten wordt.

4. Wat zijn trekganzen en jaarrondverblijvende ganzen?

Trekganzen verblijven alleen in de winter in onze provincie. Deze ganzen broeden in het noorden van Europa. Jaarrond verblijvende ganzen verblijven het gehele jaar in Zuid-Holland. Ze broeden, ruien én overwinteren hier.

5. Zijn er andere manieren om ganzen te beheren dan schieten?

Ja. Naast het schieten zijn er andere beheermethoden. Het bewerken van ganzeneieren om te voorkomen dat de ganzen uitkomen is een mogelijkheid voor beheer. Het is vaak echter lastig om de nesten te lokaliseren en te bereiken. Gemeenten en agrariërs werken samen met de Faunabeheereenheid aan nestbewerking. Het verjagen van ganzen is in bepaalde gevallen ook een optie, maar het effect van verjagen (zonder dat er sprake is van daadwerkelijk gevaar voor de ganzen) is steeds van korte duur. Ook wennen de ganzen erg snel aan nieuwe verjaagmethoden en leren ze snel dat er geen sprake is van gevaar. Tenslotte is het ook mogelijk om de ganzen in de ruiperiode te vangen waarna de ganzen gedood worden met CO2. Dit gebeurt veelal slechts op die plekken waar andere methoden (waaronder schieten) ongewenst zijn, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid.

6. Worden er ook eenden en zwanen geschoten?

De wilde eend behoort bij de soorten die landelijk bejaagd mogen worden. Dit mag in de periode van 15 augustus tot 31 januari. Voor de knobbelzwaan geldt ook een ontheffing om schade te mogen bestrijden. Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden. Zo mag er pas op knobbelzwanen worden geschoten als er sprake is van een groep van 15 of meer  knobbelzwanen .

7. Hoe groot is de schade?

De geregistreerde schade aan landbouwgewassen bedraagt jaarlijks honderdduizenden euro’s. De daadwerkelijke schade is naar verwachting groter, omdat niet alle agrariërs hun schade melden. Daarnaast zijn er omvangrijke schades aan de lokale waterkwaliteit en aan natuur- en recreatieterreinen. De totale kosten hiervan zijn onbekend. Ook vormen de ganzen een risico voor de veiligheid van het (lucht)verkeer. Dit risico is niet in geld uit te drukken.

8. Wat kan ik zelf doen?

Als u ergens een groot aantal ganzen ziet in de stedelijke omgeving kunt u dit melden bij de lokale wildbeheereenheid. Voor vragen over ons ganzenbeheer kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons op via .

9. Speelt dit probleem ook elders?

Ja, ook andere provincies kampen met deze problematiek. Maar niet overal zijn de problemen even groot. Bijvoorbeeld omdat er minder water, weiland of moeras is.

10. Kunnen we onze natuur minder aantrekkelijk inrichten voor ganzen?

De natuur en het agrarische landschap in Zuid-Holland zijn zeer geschikt voor ganzen. De natte natuurgebieden met riet en moerassen zijn voor de ganzen zeer geschikt om in te broeden. De weides die voor de koeien en schapen bestemd zijn, zijn tevens de ideale voedingsbron voor de ganzen. Het is niet mogelijk om deze landschapstypen geheel om te vormen om het ganzenprobleem op te lossen. Lokaal wordt in sommige gevallen gezocht naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld in recreatiegebieden.

11. Kunnen we niet beter de schade vergoeden?

Een deel van de schade wordt nu al vergoed. Voorwaarde is echter wel dat een boer zich ervoor in zet om deze schade te voorkomen. Het bestrijden van de ganzen hoort daar bij. Als er niet wordt ingegrepen wordt het probleem steeds groter. Uiteindelijk kan een agrarische ondernemer zijn bedrijf dan niet meer exploiteren en zijn opbrengsten niet meer beschermen tegen schade door dieren. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat er een balans is tussen enerzijds het welzijn van de ganzen in onze provincie en anderzijds het waarborgen van belangen van de (agrarische) ondernemer.

12. Hoe gevaarlijk zijn ganzen voor het vliegverkeer?

Wanneer een gans en een vliegtuig in botsing komen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor zowel gans als vliegtuig. Een gans die in de motor terechtkomt, veroorzaakt daar zoveel schade dat het vliegtuig meestal een noodlanding zal moeten maken. Ganzen vliegen vaak in een groep en kunnen niet altijd snel uitwijken.

13. Wordt er gejaagd bij vrieskou?

Alleen bij zeer streng winterweer kan de provincie de jacht sluiten. Er moet dan sprake zijn van langdurige sneeuwbedekking van meer dan 7 dagen en de helft van het open water moet dan bedekt zijn met ijs. Dieren kunnen dan geen voedsel meer vinden omdat er ijs op sloten ligt. Bekijk de beleidsregel.