Ter inzage: Ontwerp-Verordening en Ontwerp-Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
De Ontwerp-Verordening en Ontwerp-Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland liggen ter inzage van donderdag 2 juni tot en met woensdag 13 juli 2016.

In deze periode kunt u de 2 ontwerpen raadplegen op deze pagina. Tijdens kantooruren kunt u de ontwerpen ook inzien op het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

Uitvoering van de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 wordt de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt de bestaande Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Met de nieuwe wet worden diverse taken op het gebied van de soortenbescherming overgedragen van het Rijk naar de provincies.

Voor de uitvoering van haar nieuwe taken en bevoegdheden heeft de provincie Zuid-Holland een verordening en een beleidsregel in ontwerp opgesteld. De verordening bevat onder andere regels voor faunabeheereenheden en diverse vrijstellingen voor het bestrijden van schade en het uitvoeren van werkzaamheden. In de beleidsregel staan onderwerpen als het verlenen van tegemoetkomingen in de faunaschade en de vergunningverlening voor Natura 2000-gebieden in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Reageren op de Ontwerpen

U kunt tot en met 13 juli 2016 een inspraakreactie ('zienswijze') geven op de Ontwerp-Verordening en/of de Ontwerp-Beleidsregel.

Uw zienswijze stuurt u aan:

  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. Afdeling Water en Groen
  • Postbus 90602
  • 2509 LP  Den Haag

Onder vermelding van 'zienswijze Verordening uitvoering Wet natuurbescherming' of 'zienswijze Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming'.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van de definitieve Verordening en de definitieve Beleidsregel. In een Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe de provincie de Ontwerpen heeft aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van de Verordening, de Beleidsregel en de Nota van Beantwoording.