Ter inzage Definitieve Beheerplannen bijzondere natuurwanden Westduinpark




De definitieve Beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen liggen ter inzage van 16 oktober tot en met 26 november 2018.

U kunt deze Beheerplannen (inclusief de bijlagen) en de Nota van Beantwoording Zienswijzen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

Westduinpark & Wapendal:

 • het 'loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag
 • het stadhuis van Den Haag, Spui 70 in Den Haag

Solleveld & Kapittelduinen:

 • het 'loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag
 • het stadhuis van Den Haag, Spui 70 in Den Haag
 • het gemeentehuis van Westland, Verdilaan 7 in Naaldwijk
 • het deelgemeentehuis van Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 in Hoek van Holland

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in de gebieden Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen.

Dit zijn uitgestrekte duingebieden, waar veel recreanten genieten van de verschillende soorten duinlandschappen. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplannen

Voor deze natuurgebieden hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de definitieve Beheerplannen vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Beide Beheerplannen hebben een looptijd van 6 jaar.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen de Beheerplannen?

U kunt in beroep gaan tegen de Beheerplannen als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve Beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve Beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele Beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen de Beheerplannen?

U kunt tot en met 26 november 2018 tegen de definitieve Beheerplannen in beroep gaan bij de rechtbank van het arrondissement waar uw gemeente onder valt.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie www.rechtspraak.nl.

Documenten inzien

 • Beheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark & Wapendal
 • Beheerplan Westduinpark & Wapendal – bijlagen
 • Nota van beantwoording zienswijzen Westduinpark & Wapendal
 • Beheerplan bijzondere natuurwaarden Solleveld & Kapittelduinen
 • Beheerplan Solleveld &Kapittelduinen – bijlagen
 • Nota van beantwoording zienswijzen Solleveld & Kapittelduinen

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Inge de Vos, 


Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Inge de Vos, 

Bekijk de documenten en lees meer over de Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland.