Ter inzage: Definitief beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem
Het definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem ligt ter inzage van 19 april 2019 tot en met 30 mei 2019.

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in Zouweboezem. Dit gebied in de gemeente Vijfheerenlanden is van groot belang als vogel-broedgebied. Hier bevindt zich de grootste broedkolonie van de purperreiger in Nederland. Andere bijzondere broedvogelsoorten die hier neerstrijken zijn dodaars, bruine kiekendief en waterral. Verder bevindt zich in Zouweboezem een zeer waardevol blauwgrasland, en in en om het water van Zouweboezem zitten onder andere kamsalamander, modderkruiper, bittervoorn en platte schijfhoren. Natuur die het waard is om te beschermen.

Definitief beheerplan

Voor het Natura 2000-gebied Zouweboezem heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met diverse partijen een beheerplan opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben dit beheerplan definitief vastgesteld. Als gevolg van een provinciale herindeling is de provincie Utrecht vanaf 1 januari 2019 bevoegd gezag voor dit beheerplan.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Zouweboezem te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem heeft een looptijd van zes jaar.

Beroep aantekenen tegen het beheerplan

Belanghebbenden kunnen tijdens de ter inzage periode beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn is van van 19 april 2019 tot en met 30 mei 2019.

Voorwaarden indienen beroepschrift

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
 • uw handtekening.

U kunt tijdens deze periode het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem vinden op www.provincie-utrecht.nl/terinzage en op deze pagina. Tijdens kantooruren kunt u het plan ook inzien op de volgende locaties:

 • het inzagepunt van het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
 • 'het Loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
 • het gemeentehuis Vijfheerenlanden, locatie Zederik, Prinses Marijkeweg 1, Zederik;
 • het gemeentehuis Vijfheerenlanden locatie Vianen, Voorstraat 30 in Vianen;
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

Wanneer u beroep instelt wordt u verzocht uw beroep ook ter kennis te brengen aan:

 • Provincie Utrecht
 • T.a.v. Team Natuur en Landbouw / dhr. J. Kievit
 • Postbus 80300
 • 3508 TH Utrecht.

Documenten inzien

 • Definitief beheerplan Natura 2000 Zouweboezem
 • Nota van Antwoord Zienswijzen Zouweboezem
 • Bijlagendocument definitief Natura 2000 beheerplan Zouweboezem

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de heer Van Ruijven,  0704416298 of