Natuurbescherming
De provincie heeft als taak om in deze drukke regio natuur en economie in evenwicht te brengen en te houden. We beschermen kwetsbare natuur, maken deze toegankelijk en leefbaar, en waar nodig nemen we maatregelen om overlast – bijvoorbeeld vraatschade door dieren – tegen te gaan.

Vormen van natuurbeheer

Het feitelijke beheer van natuurgebieden wordt uitgevoerd door terreinbeheerders - gemeenten, recreatieschappen, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer - en particulieren/stichtingen.

Welk beheer wordt door de provincie gesubsidieerd?

  • Natuurbeheer: het beheer van natuurgebieden, zoals bossen en heide.
  • Agrarisch natuurbeheer: het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden, zoals later maaien om weidevogels te ontzien of niet bemesten.
  • Landschapsbeheer: het onderhouden van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.
  • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap: het verbeteren of veranderen van natuurgebieden en landschapselementen en het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebied.

Natuurbeheerplannen

De bescherming van een beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied) gebeurt via een zogenoemd beheerplan. Daarin leggen Rijk en provincie vast welke activiteiten mogelijk zijn in een Natura 2000-gebied. Uitgangspunt is steeds het behouden en versterken van de unieke natuur, in een zorgvuldige balans met economische activiteiten. Het opstellen van een beheerplan gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven we invulling aan beleven, gebruiken en beschermen van het natuurgebied.


Vraag subsidie aan

Subsidiemogelijkheden en oude Natuurbeheerplannen

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2020

Kaarten Natuurbeheerplan