NatuurbeschermingDe provincie heeft als taak om in deze drukke regio natuur en economie in evenwicht te brengen en te houden. We beschermen kwetsbare natuur, maken deze toegankelijk en leefbaar, en waar nodig nemen we maatregelen om overlast – bijvoorbeeld vraatschade door dieren – tegen te gaan.

  • Natuurbeheer: het beheer van natuurgebieden, zoals bossen en heide.
  • Agrarisch natuurbeheer: het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden, zoals later maaien om weidevogels te ontzien of niet bemesten.
  • Landschapsbeheer: het onderhouden van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.
  • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap: het verbeteren of veranderen van natuurgebieden en landschapselementen en het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebied.
  • Beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied): dit gebeurt niet via het Natuurbeheerplan Zuid-Holland, maar via een apart beheerplan. Daarin leggen Rijk en provincie vast welke activiteiten mogelijk zijn in een Natura 2000-gebied. Uitgangspunt is steeds het behouden en versterken van de unieke natuur, in een zorgvuldige balans met economische activiteiten. Het opstellen van een beheerplan gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven we invulling aan beleven, gebruiken en beschermen van het natuurgebied.

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022

De definitieve versie van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022 is 29 juni 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld na de termijn van 6 weken voor de terinzagelegging. Tijdens deze termijn zijn zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording en verwerkt in de definitieve versie. De kennisgeving van de vaststelling is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

In het Natuurbeheerplan Zuid-Holland begrenzen en beschrijven Gedeputeerde Staten de gebieden waar eventueel subsidiëring kan plaatsvinden. Het gaat daarbij om subsidie voor beheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur, agrarische natuur en landschapselementen vanuit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013. De begrenzing is aangegeven op de beheertypenkaart en de ambitiekaart. Deze begrenzing is te raadplegen via de webpagina Feiten, Cijfers en kaarten; Natuurbeheerplannen.


Vraag subsidie aan

Subsidiemogelijkheden en oude Natuurbeheerplannen

Kaarten Natuurbeheerplan