Ter inzage: Ontwerp Natuurbeheerplan 2022Op 23 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan geeft de actuele en beoogde natuurdoelen weer, dit is onderdeel van het stelsel voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen.

Toelichting

Grondeigenaren en natuurbeheerders kunnen met het Natuurbeheerplan nagaan welke natuurdoelen zijn gesteld op hun terreinen en wat de precieze begrenzing van de verschillende doelen is. Het is van belang dat de doelen zowel ambitieus als reëel zijn en dat de afbakening van de verschillende doelen op de plankaart overeenkomt met de werkelijkheid.

Procedure

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ligt met ingang van 2 april 2021 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, het definitieve Natuurbeheerplan 2022 vaststellen.

Kaarten

U kunt de kaarten in hoge resolutie bekijken via https://atlas.zuid-holland.nl/GeoWeb54/index.html?viewer=Natuurbeheerplan

Professionele GIS-gebruikers kunnen een shapefile (WFS) van de verschillende kaarten downloaden in het Nationaal Georegister.

Hoe dient u de zienswijze in?

U kunt uw zienswijze indienen onder vermelding van:
Zienswijze DOS-2021-0001297 Natuurbeheerplan 2022

per brief gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

of per e-mail gericht aan:
Jos Cuppens

Indien uw zienswijze betrekking heeft op een bepaald stuk grond verzoeken wij u de precieze locatie en afbakening duidelijk te maken met behulp van:

  • een locatieomschrijving én een kaart (pdf, doc) of
  • een GIS-bestand

Digitale aanlevering met een GIS-bestand heeft de voorkeur vanwege de verdere verwerking van uw zienswijze in de provinciale kaarten.

De uiterste datum voor het indienen van uw zienswijze is 14 mei 2021.