Groenblauw LintMidden-Delfland is een uniek open en groen gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Breder gezien vormt Midden-Delfland ook de verbinding met het Groene Hart.

Het project ‘Groenblauw Lint’ bestaat uit 3 deelprojecten; 100 hectare nieuwe natuur, 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van ecopassages. Het gaat hierbij om natuurontwikkeling en -bescherming in combinatie met recreatie.

  • 100 hectare nieuwe natuur zorgt voor een groen (natuur) blauwe (water)-verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en Vlaardingse Vlietlanden. Van de 100 hectare nieuwe natuur is in 2013 ruim 40 hectare gerealiseerd en daar is in januari 2014 nog eens 21 hectare particulier natuurbeheer bijgekomen.
  • 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer, zo veel mogelijk grenzend aan de 100 hectare natuurbeheer, moet zorgen dat voor met name weidevogels een zo groot mogelijk leefgebied ontstaat in Midden-Delfland. Het agrarische natuurbeheer door agrariërs geschiedt op basis van vrijwilligheid. Van de 250 hectare agrarisch natuurbeheer is 65 hectare gerealiseerd. Omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat 250 hectare agrarisch natuurbeheer niet mogelijk is te realiseren, is in 2014 gekozen voor een gelijkwaardig alternatief: een innovatief maatregelenpakket om de weidevogelstand te stimuleren. Het ‘Weidevogelpact Midden-Delfland en omstreken’ vormt de basis voor deze nieuwe ambitie.
  • Ecopassages zorgen voor passagemogelijkheden voor uiteenlopende dieren bij de A4, de Schie en de A13. Daardoor krijgen de Noordse woelmuis, de ringslang, hermelijnen en andere dieren een veel groter leefgebied.