Ter inzage: Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020
Het Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 ligt ter inzage van 12 april 2019 tot en met 24 mei 2019.

U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan met bijlagen digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen de documenten tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • 'het Loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein1 in Den Haag.

Natuurdoelen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 9 april 2019 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Het natuurbeheerplan geeft de actuele en beoogde natuurdoelen weer. Dat is onderdeel van het stelsel tot subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Zuid-Holland.

Grondeigenaren en -beheerders kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welke actuele en beoogde natuurdoelen er zijn begrensd op hun terreinen.

Reageren

U kunt op het Ontwerp Natuurbeheerplan reageren door uw zienswijze schriftelijk in te dienen in de hierboven genoemde periode. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:

  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  • t.a.v. de Afdeling Water en Groen,
  • postbus 90602, 2509 LP Den Haag
  • onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2020'.

Uw zienswijze dient tenminste te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de naam van het Ontwerp Natuurbeheerplan
  • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.A. Buijserd van de afdeling Water en Groen van de provincie Zuid-Holland, via:

0704416956 of