Aanpak Rhoonse stort
Langs de Oude Maas ligt tussen het Buijtenland van Rhoon en de Rhoonse Grienden de voormalige stortplaats de Rhoonse stort. De locatie ligt tegen het zuidelijk talud van de Zegenpolderse zeedijk en is ongeveer 1200m lang, 40m breed en 5 tot 6m hoog.

De vuilstort is van 1960 tot 1968 gebruikt. Men stortte er aanvankelijk alleen huisvuil, maar later ook bedrijfsafval en chemisch afval, voor een belangrijk deel afkomstig uit de petrochemische industrie. In samenwerking met de gemeente Albrandswaard, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Waterschap Hollandse Delta en de DCMR neemt de provincie het initiatief om deze stortlocatie aan te pakken en opnieuw in te richten.

In diverse bodemonderzoeken is in de grond van het stortlichaam een sterke verontreiniging aangetoond. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen, minerale olie, VAK en fenolen in de grond en grondwater. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er sprake is van een stabiele situatie. Er worden geen onaanvaardbare risico’s voor mensen verwacht.

De locatie vormt een natuur- en recreatiegebied met bosbeplanting, wandel- en fietspaden en een parkeerterrein. Hoewel er momenteel géén menselijk gevaar bestaat, is er een onaanvaardbaar ecologisch risico. Om deze reden is het nemen van maatregelen noodzakelijk.

De provincie werkt aan een sanerings- en inrichtingsplan waarbij:

  • De stortlocatie wordt voorzien van een leeflaag van minimaal een halve meter dik.
  • Aan het noordelijk talud van de zeedijk een grondbuffer wordt aangelegd van 30 meter breed, met aansluitend een sloot met zuiverende oever.
  • De benodigde grond voor het afdekken van de stortlocatie en de aanleg van de grondbuffer wordt ontgraven in de naastliggende Zegenpolder.

In het ontwerp is nadrukkelijk gezocht naar samenhang met aanliggende Rhoonse Grienden, Zegenpoldersedijk, Zegenpolder en recreatiegebied Johannapolder. Doel van de provincie is om een voor mens en milieu veilige omgeving te creëren die naar de toekomst toe duurzaam te gebruiken en te beheren is.

Bekijk de samenvatting van het inrichtingsplan (pdf, 2.2 MB).

Planning

  • Op 4 november 2016 is de beschikking op het saneringsplan afgegeven.
  • Voorjaar 2017: voorbereidende werkzaamheden (realiseren nieuwe watergang Zegenpolder).
  • Najaar 2018: bomenkap op en nabij de Zegenpoldersedijk.
  • Medio 2019 – zomer 2019: aanbrengen afdeklaag en grondbuffer; ontgraving en aanpassing watersysteem in Zegenpolder.
  • Zomer 2019: herinrichting van de voormalige stortlocatie.

Let op

De voorlopige planning zoals weergegeven in het inrichtingsplan is niet meer actueel.

Monitoring

Voor dit project wordt een monitoringsprogramma (pdf, 374 kB) uitgevoerd. Gedurende meerdere jaren wordt de verspreiding van stoffen via het bodem- en oppervlaktewater onderzocht. In 2015 hebben hiervoor 2 monitoringsronden plaatsgevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat er via een zandbaan onder de zeedijk een lichte verspreiding is van verontreinigingen uit de stort via het grondwater naar het oppervlaktewater in de Zegenpolder. Voor de stof barium wordt de signaalwaarde overschreden. Hoewel de gevonden waarden geen aanleiding vormen voor maatregelen, zal in komende monitoringsrondes deze verspreiding nadrukkelijker worden onderzocht.

Andere stoffen in het oppervlaktewater overschrijden de signaalwaarden niet en zijn vergelijkbaar met aangetoonde concentraties in eerdere onderzoeken. Op basis hiervan lijkt er sprake te zijn van een stabiele situatie en worden geen onaanvaardbare humane risico’s verwacht.


Nieuws

Afbeelding bij bericht Rhoonse stort

Grondwerkzaamheden bodemsanering Rhoonse stort afgerond.

Uitzicht op voormalige stortlocatie

Uitzicht op voormalige stortlocatie