Belang van stilte
Onderzoeken tonen het onomstotelijk aan: geluid heeft grote invloed op onze gezondheid en de kwaliteit van ons leven. Daarbij is geluid niet alleen maar hinderlijk. Het leidt daadwerkelijk tot slaapverstoring, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook doordat steeds meer mensen veel dichter op elkaar gaan wonen en werken neemt de geluidsbelasting in de komende jaren alleen maar toe. Eén en ander blijkt ook uit het rapport van de Algemene Rekenkamer (2009) waarin staat dat drie miljoen mensen hinder ondervinden van het verkeer, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. Geluidsoverlast zal dan ook over enkele jaren een groter probleem zijn dan luchtvervuiling.

De positieve effecten van stilte

In een onderzoek van de Gezondheidsraad (2006) in opdracht van het ministerie van VROM wordt het belang van stille gebieden voor de gezondheid aangetoond. Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zeventig procent van de Nederlandse woningen staat bloot aan meer dan 50 decibel omgevingsgeluid. Zelfs in de officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker ongepast lawaai, vooral van vlieg- en wegverkeer. En dat terwijl uit on­der­zoek blijkt dat mensen meer behoefte krijgen aan plekken waar nog rust heerst.

de_waardenStille, groene gebieden kunnen boven­dien helpen om te herstellen van stress, suggereren de eerste onderzoeken naar effecten op de gezondheid. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Zo liggen overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet te ver uit elkaar. Ook rustige plekken in de stad zijn van belang. De provincie Zuid-Holland wil de 16 stiltegebieden die de provincie rijk is (en stille plekken in de stad) onder de aandacht van de bevolking brengen. Dit om meer bewustzijn te genereren over het belang ervan als compensatie voor de alsmaar groeiende geluidsdeken.

Natuur, stilte en rust versterken elkaar
Zeer uit­eenlopend wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat verblijf in een ‘groene’ omgeving gunstig kan zijn voor gezondheid en welbevinden. Zelfs uitzicht op een stadspark helpt mensen al te herstellen van stress, wat de kans op stressgerelateerde ziekte weer kan verminderen. Eén en ander blijkt uit een onderzoek van de Gezondheidsraad (juni 2004).