Visie Rijke Groenblauwe leefomgeving
We werken samen met u aan een mooi Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis. Hoe we dat doen, staat in een visie die we samen met u en andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben opgesteld. Daar zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Hier vindt u de gezamenlijke visie (pdf, 2.2 MB) van 300 partijen op een groen en waterrijk Zuid-Holland.

Samenwerkingsplatform Natuurlijk Zuid-Holland

Bouw mee aan een groen en waterrijk Zuid-Holland! Deze interactieve kaart is bedoeld voor professionals in Zuid-Holland om te zien welke projecten er in jouw buurt spelen, en om contact te maken met jouw collega’s in gebiedsprojecten – zoals recreatieondernemers, projectontwikkelaars, natuurorganisaties en overheden. Meld je aan op het samenwerkingsplatform en zet ook jouw project op de kaart! Zo bouwen we samen aan een groen en waterrijk Zuid-Holland.

‘Ons’ Zuid-Holland

Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen sluiten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl en helpt welvaartsziektes voorkomen.

Uw mening telt!

Eind 2018 worden de inspraakreacties besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. Alle betrokken partijen verwerken de opgaven uit de visie in een Uitvoeringsagenda. Daarin komen concrete voorstellen en projecten die samen leiden tot aanzienlijke extra investeringen in water en groen in Zuid-Holland. Alleen al de provincie investeert nu op jaarbasis ruim €200 miljoen in een groen en waterrijk Zuid-Holland.

Waarom doen we dit?

Natuur en water dichtbij maakt onze steden en woonwijken aantrekkelijk om in te wonen. Zo filteren bomen de lucht en nemen groene daken een teveel aan regenwater op. Een gezonde leefomgeving draagt ook bij aan recreatie en toerisme.

Groenblauwe leefomgeving in de praktijk - ecosysteemdiensten

De provincie heeft in samenwerking met de Universiteit Wageningen unieke kaarten geproduceerd, die verschillende ecosysteemdiensten op kaart weergeven. Deze kaartbeelden zijn een verfijning van bestaande kaarten, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de atlas Natuurlijk Kapitaal. Ecosysteemdiensten zijn diensten van de natuur die belangrijke functies voor de mens vervullen, zoals waterberging en verkoeling.

Wat laten de kaarten zien?

De kaarten laten zien op welke plaats en in welke regio bepaalde ecosysteemdiensten worden geleverd. De provincie onderscheidt de volgende ecosysteemdiensten: groene recreatie, verkoeling, geluidsreductie, invang van fijnstof, waterkwaliteit, waterberging, bodemvruchtbaarheid, plaagregulering, drinkwaterproductie, biomassa energie en biomassa biobased. Bekijk de kaarten over de ecosysteemdiensten (PDF 3,75 MB) of bekijk de presentatie kaarten met toelichting (PDF 40 MB).

Kaart over groene recreatie

Groene recreatie is voor het eerst op kaart in beeld gebracht. Kaarten over groene recreatie laten zien hoeveel mensen kunnen wandelen per groengebied. Daarnaast geven ze aan hoeveel mensen zouden willen wandelen en fietsen per groengebied.

Maak er gebruik van!

Beleidsmakers, gebiedscoördinatoren of belangenorganisaties kunnen deze kaarten gebruiken om inschattingen te maken over de hoeveelheid groen in bestaande of nieuwe wijken, bij het opstellen van een omgevingsvisie en welk potentieel groen nu wordt benut.

Contact

Wil je meer weten over deze kaarten? Mail dan met Kees Verdouw,