Ter inzage: Ontwerp wijziging Waterverordening Rijnland en Verordening Ruimte 2014
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelden op 22 mei 2018 een ontwerpbesluit tot wijziging vast van de Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte 2014. Het gaat om wijziging van de kaartbijlagen met regionale waterkeringen bij deze verordeningen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 29 mei 2018 tot en met 9 juli 2018.

Inhoud ontwerpbesluit tot wijziging

GS zijn voornemens om de kaartbijlagen B en C met regionale waterkeringen bij de Waterverordening Rijnland te wijzigen. Het betreft wijzigingen vanwege:

  • aanpassing Waterwet inzake keringen aan de noordkant van de gekanaliseerde Hollandse IJssel in en ten oosten van Gouda,
  • aanpassingen Legger Rijnland,
  • beoogde verlegging van een waterkering in Lisse (Plan Elka),
  • administratieve verlegging van het tracé van een waterkering ter hoogte van de Behrenslijn te Zoetermeer.

In verband met de ruimtelijke doorwerking worden de wijzigingen ook doorgevoerd op kaart 11 Waterveiligheid bij de Verordening ruimte 2014. De achtergrond van deze wijzigingen is beschreven in de toelichting op het ontwerpbesluit.

Inzien ontwerpbesluit tot wijziging

Het ontwerpbesluit incl. toelichting en achterliggende stukken zijn van 29 mei 2018 tot en met 9 juli 2018 als volgt digitaal te raadplegen:

Ook liggen de documenten gedurende voornoemde periode (tijdens kantooruren) ter inzage bij:

  • Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden

Reageren

Gedurende de periode van 29 mei 2018 tot en met 9 juli 2018 kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening Ruimte 2014 indienen.

Schriftelijk:

Stuur uw reactie onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit wijziging kaarten regionale keringen” en het kenmerk DOS-2017-0004401, naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Directie Leefomgeving en Bestuur/ Afdeling Water en Groen Postbus 90602,
2509 LP Den Haag

Mondeling:

U kunt hiervoor een afspraak maken via mevrouw W. Poelgeest van de Afdeling Water en Groen, tel. nr. 070 4416786.

Vervolg

De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte 2014 vast. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen een Nota van beantwoording.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Water en Groen van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 – 441 7658.