Buitendijks bouwenWanneer er woningen of bedrijven worden gebouwd tussen de rivier en dijk in, spreken we van buitendijks bouwen. Buitendijkse gebieden liggen voor dijken of duinen. Hierdoor worden ze minder goed beschermd tegen hoogwater vanuit zee of de grote rivieren. Want hoewel veel buitendijkse terreinen opgehoogd zijn, kunnen deze bij hoge waterstanden overstromen. Omdat steeds meer mensen buitendijks wonen en werken, wordt de veiligheid van deze gebieden belangrijker. Daarom heeft de provincie beleid voor buitendijks bouwen vastgesteld.

Wat is het doel?

Zorgen dat gemeenten de waterveiligheidssituatie van buitendijks bouwen beter in kaart kunnen brengen. Gemeenten kunnen buitendijkse bebouwing toestaan als de gevolgen van een overstroming beperkt blijven. Zo moeten risico’s, als slachtoffers en langdurige uitval van bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, tot een acceptabel niveau worden teruggebracht. Dit kan door maatregelen als goede evacuatieplannen en verhoogd of waterbestendig bouwen.

Rol provincie

Gemeenten worden in de Verordening Ruimte gevraagd om in nieuwe bestemmingsplannen voor buitendijks gebied een inschatting te maken van het slachtofferrisico en een motivatie van hoe daarmee is omgegaan. Met de door de provincie ontwikkelde Risico Applicatie Buitendijks (RAB) kunnen gemeenten de waterveiligheidsrisico's bepalen. In welke delen van het buitendijks gebied het provinciale beleid van toepassing is, is te vinden op de kaart Waterveiligheid (kaart 11) bij de Verordening Ruimte.

Samenwerking

Bij het ontwikkelen van de risicomethodiek voor buitendijks bouwen heeft de provincie nauw samengewerkt met onder andere de gemeente Rotterdam, de Drechtsteden, waterschappen, het Havenbedrijf Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De resultaten van het project en het uitgevoerde proefjaar zijn samengevat in een brochure. Deze brochure vindt u in het documentenvenster.


Risico Applicatie Buitendijks (RAB)

Bepaal de waterveiligheidsrisico's binnen je gemeente! Dat kan met deze applicatie. Heb je vragen over de inlogcode? Neem contact op met Evert van der Meide: .