Deltaprogramma: Zuid-Hollanddeltaprogramma-225

Zuid-Holland moet zich als laaggelegen provincie beschermen tegen overstromingen. Ook willen we zorgen voor voldoende zoetwater. Hiervoor maken we met het Deltaprogramma plannen en nemen we maatregelen. Het Deltaprogramma is een nationaal programma, waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan de bescherming van Nederland.

De grote lijnen van het Deltaprogramma liggen inmiddels vast. Er zijn Deltabeslissingen genomen en voorkeursstrategieën gemaakt. Hiermee gaat de provincie Zuid-Holland aan de slag. We verankeren de genomen beslissingen in onze eigen beleidsplannen en ruimtelijke plannen. Vervolgens vertalen we dit beleid naar concrete maatregelen.

Ruimtelijke adaptatie

Ruimtelijke adaptatie gaat over de ontwikkeling naar een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Klimaatbestendig inrichten betekent het beperken van wateroverlast en de gevolgen van toenemende droogte en hitte.

Waterrobuust inrichten is het treffen van ruimtelijke maatregelen om de gevolgschade en hersteltijd van eventuele overstromingen te beperken. De provincie zal bij de vormgeving van infrastructuur rekening houden met evacuatiemogelijkheden bij overstromingen en met de bescherming van vitale kwetsbare functies.

Meer informatie over Klimaat.

Deltaprogramma: deltabeslissing zoetwater

Voldoende zoetwater is belangrijk voor de natuur, drinkwaterproductie, procesindustrie en land- en tuinbouw. Ook wordt water gebruikt voor peilhandhaving. Met peilhandhaving willen we de stabiliteit van veendijken waarborgen en dijkbebouwing veilig stellen.

Zuid-Holland heeft een gunstige zoetwatervoorziening door de permanente aanvoer van zoet oppervlaktewater via de grote rivieren.
De beschikbaarheid van voldoende zoet water van voldoende kwaliteit is niet altijd vanzelfsprekend. Nu al zijn er knelpunten in de zoetwatervoorziening en deze nemen naar verwachting toe bij klimaatverandering.

De provincie wil de bestaande aanvoermogelijkheden en het huidige niveau van zoetwatervoorziening uit de grote rivieren behouden en zo nodig verbeteren. Hierbij werkt de provincie samen met de waterschappen en gebruikers aan de waterbeschikbaarheid. Voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk, regionale overheden en gebruikers.

Deltaprogramma: voorkeursstrategieën

In Zuid-Holland is maatwerk nodig per gebied. Dat doet de provincie samen met partners.

Zuidwestelijke Delta

In de Zuidwestelijke Delta staan veiligheid, economie en ecologie bij toekomstige ontwikkelingen centraal. Voor veiligheid betekent dit ruimte voor innovatieve dijken. Ook zet de provincie in op een herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting met beperkt getij op het Volkerak-Zoommeer. Dit moet de waterkwaliteit verbeteren. Randvoorwaarde hierbij is een duurzame zoetwatervoorziening. Voor de Zuidwestelijke Delta wordt de waterrecreatie gestimuleerd, zonder aantasting van de waterkwaliteit en met bescherming van natuurgebieden.

Rijnmond Drechtsteden

In Rijnmond Drechtsteden kiezen we voor preventie als basis voor waterveiligheid. Daarbij wordt steeds gezocht naar een optimale combinatie van preventieve maatregelen zoals stormvloedkeringen, dijken en rivierverruiming.

De provincie zet hierbij in op het koppelen van de plannen voor waterveiligheid aan regionale ruimtelijke en economische opgaven, ruimtelijke kwaliteit en een water robuuste inrichting.

Rivieren

Maatregelen om rivieren te verruimen spelen een belangrijke rol in de waterveiligheidsopgave. Voor Zuid-Holland is de rivier verruimende maatregel nevengeul Avelingen van groot belang. Die staat voor 2030 geprogrammeerd. De financiering van rivier verruimende maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Kust

De kust vraagt voor de waterveiligheidsopgave de komende jaren geen bijzondere aandacht. Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in kustversterking. De Zandmotor bij Monster/Ter Heijde is daar een mooi voorbeeld van. De opgave is enerzijds het op orde houden van de kustveiligheid en het gebied door een goed beheer, anderzijds het verbinden van veiligheid en ruimtelijke ambities.