Deltaprogramma: voorkeursstrategieën
Elk gebied is uniek. Dat betekent ook maatwerk op het gebied van water. In Zuid-Holland is een aantal gebieden waar samen met partners gericht gezocht wordt naar oplossingen, passend bij de kenmerken van dit gebied.

Zuidwestelijke Delta

In de Zuidwestelijke Delta staan veiligheid, economie en ecologie bij toekomstige ontwikkelingen centraal. Voor veiligheid betekent dit ruimte voor innovatieve dijken. Ook zet de provincie in op een herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting met beperkt getij op het Volkerak-Zoommeer. Dit moet de waterkwaliteit verbeteren. Randvoorwaarde hierbij is een duurzame zoetwatervoorziening. Voor de Zuidwestelijke Delta wordt de waterrecreatie gestimuleerd, zonder aantasting van de waterkwaliteit en met bescherming van natuurgebieden.

Rijnmond Drechtsteden

In Rijnmond Drechtsteden kiezen we voor preventie als basis voor waterveiligheid. Daarbij wordt steeds gezocht naar een optimale combinatie van preventieve maatregelen zoals stormvloedkeringen, dijken en rivierverruiming.

De provincie zet hierbij in op het koppelen van de plannen voor waterveiligheid aan regionale ruimtelijke en economische opgaven, ruimtelijke kwaliteit en een waterrobuuste inrichting.

Belangrijk hierbij zijn:

  • sterke urbane dijken in de verstedelijkte gebieden van Rotterdam en Drechtsteden
  • robuuste zeeklei eilanden (Voorne-Putten, Hoekse Waard, eiland van Dordrecht)
  • toekomstbestendige rivierdijken (Krimpenerwaard en Alblasserwaard)
  • ruimte voor de rivier (Merwedes)

Rivieren

Rivierverruimende maatregelen spelen een belangrijke rol in de waterveiligheidsopgave. Voor Zuid-Holland is de rivierverruimende maatregel nevengeul Avelingen van groot belang. Die staat voor 2030 geprogrammeerd. De financiering van rivierverruimende maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Kust

De kust vraagt voor de waterveiligheidsopgave de komende jaren geen bijzondere aandacht. Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in kustversterking. De Zandmotor bij Monster/Ter Heijde is daar een mooi voorbeeld van. De opgave is enerzijds het op orde houden van de kustveiligheid en het gebied door een goed beheer, anderzijds het verbinden van veiligheid en ruimtelijke ambities.