Deltaprogramma: deltabeslissing Waterveiligheid en Ruimtelijke Adaptatie
Het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland grenst aan de kust. Ook stromen er meerdere grote rivieren. Wij willen de kans op overstromingen en de gevolgen hiervan beperken. De Deltabeslissingen Waterveiligheid en Ruimtelijke Adaptatie voorzien hierin.

Samenwerken voor een veilige Delta

Zuid-Holland wil met haar partners samenwerken op het gebied van preventieve maatregelen, het beperken van de gevolgen van een overstroming en rampenbeheersing. Er wordt overgestapt op een nieuw waterveiligeheidsbeleid. Dit beleid gaat er vanuit dat iedereen die achter dijken of duinen woont op een verantwoord niveau wordt beschermd tegen overstromingen.

Grootste opgaven waterveiligheid

De grootste opgaven voor waterveiligheid liggen in de gebieden:

  • Krimpenerwaard
  • Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Voorne Putten (noordelijke en oostelijke deel)

Ook langs het getijdendeel van de Hollandsche IJssel ligt een opgave om aan de normen voor waterkeringen te voldoen. Er wordt de komende jaren gestreefd naar een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting.

Ruimtelijke adaptatie

Ruimtelijke adaptatie gaat over de ontwikkeling naar een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Klimaatbestendig inrichten betekent het beperken van wateroverlast en de gevolgen van toenemende droogte en hitte.

Waterrobuust inrichten is het treffen van ruimtelijke maatregelen om de gevolgschade en hersteltijd van eventuele overstromingen te beperken. De provincie zal bij de vormgeving van infrastructuur rekening houden met evacuatiemogelijkheden bij overstromingen en met de bescherming van vitale kwetsbare functies.

Zuid-Holland wil hiervoor uiterlijk in 2020 provinciaal beleid hebben ontwikkeld dat is opgenomen in het omgevingsbeleid.


Meer informatie

Ga voor de hoofdlijnen van het Deltaprogramma naar de pagina Deltaprogramma Zuid-Holland.