Deltaprogramma: deltabeslissing zoetwater
Voldoende zoetwater is belangrijk voor de natuur, drinkwaterproductie, procesindustrie en land- en tuinbouw. Ook wordt water gebruikt voor peilhandhaving. Met peilhandhaving willen we de stabiliteit van veendijken waarborgen en dijkbebouwing veilig stellen.

Zuid-Holland heeft een gunstige zoetwatervoorziening door de permanente aanvoer van zoet oppervlaktewater via de grote rivieren.

De beschikbaarheid van voldoende zoet water van voldoende kwaliteit is echter niet altijd vanzelfsprekend. Nu al zijn er knelpunten in de zoetwatervoorziening en deze nemen naar verwachting toe bij klimaatverandering.

De provincie wil de bestaande aanvoermogelijkheden en het huidige niveau van zoetwatervoorziening uit de grote rivieren behouden en zo nodig verbeteren. Hierbij werkt de provincie samen met de waterschappen en gebruikers aan de waterbeschikbaarheid. Voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk, regionale overheden en gebruikers.

Meer informatie

Ga voor de hoofdlijnen van het Deltaprogramma naar de pagina Deltaprogramma Zuid-Holland.