Ter inzage: Ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Zuid-Holland
Het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening Zuid-Holland ligt van 18 januari tot en met 28 februari 2016 ter inzage. Bij deze verordening  behoren kaarten met regionale waterkeringen. Hierop worden 4 droge dijken met een compartimenterende functie (compartimenterende waterkeringen) als regionale kering opgenomen.

Kaarten met regionale waterkeringen

Op de kaart met regionale waterkeringen voor het Hoogheemraadschap van Delfland worden toegevoegd:

  • de compartimenterende waterkering in Schiedam-Centrum
  • de compartimenterende waterkering in Rotterdam-Delfshaven

Op de kaart met regionale keringen voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard worden toegevoegd:

  • de compartimenterende waterkering in Rotterdam centrum en Kralingen
  • de compartimenterende waterkering in Capelle West en ’s-Gravenland

Waarom  deze waterkeringen op de kaarten bij de Waterverordening?

De provincie heeft laten onderzoeken wat de impact is van de droge dijken met een compartimenterende functie bij een doorbraak van de primaire kering. Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de 4 waterkeringen leidt tot minder slachtoffers, getroffenen en economische schade. Handhaving van deze waterkeringen is noodzakelijk en daarom worden deze waterkeringen opgenomen op de kaart bij de Waterverordening Zuid-Holland.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Van 18 januari tot 29 februari 2016 liggen de ontwerpbesluiten, met de daarbij behorende toelichting, tijdens kantooruren ook ter inzage op het kantoor van:

  • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag, (het loket)
  • het hoogheemraadschap van Delfland (Brassersplein 2,, Delft)
  • het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Maasboulevard 123, Rotterdam)

Hoe dient u een zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen.

Schriftelijk

U kunt uw reactie onder vermelding van zienswijze reglement/verordening Rijnland sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Directie Leefomgeving en Bestuur/Afdeling Water en Groen, t.a.v.mevrouw L. de Vrueh, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Mondeling

Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met Laura de Vrueh, 0704416591 of 0655449056.

Hoe verloopt de besluitvorming?

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen uiteindelijk de wijziging van de Waterverordening Zuid-Holland vast.


Waterveiligheid

Over waterveiligheid en compartimentende waterkeringen vindt u meer informatie op onze webpagina Waterveiligheid.