Ter inzage: ontwerpplanherzieningsbesluit Waterbeleid 2016 - 2021
Het Ontwerpplanherzieningsbesluit Waterbeleid 2016 – 2021 en de bijbehorende toelichting liggen van maandag 1 februari tot en met maandag 14 maart 2016 ter inzage.

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina bij 'Documenten inzien'. Ook ligt het ontwerpbeheerplan tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locatie:

  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Waterbeleid 2016 - 2021

Op grond van artikel 4.8 Waterwet dient het regionaal waterplan - dit is het beleidsdocument voor water van de provincie - 1 maal in de 6 jaren door Provinciale Staten te worden herzien. De vorm waarin de herziening plaatsvindt ligt niet vast. De provincie Zuid-Holland heeft het waterbeleid inmiddels grotendeels vastgelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water. Dit maakt dat er nu geen volledig nieuw regionaal waterplan wordt gemaakt maar volstaan wordt met een planherzieningsbesluit. Dit planherzieningsbesluit bepaalt uit welke vastgestelde beleidsdocumenten het waterbeleid bestaat.

Procedure

De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerpplanherzieningsbesluit opgesteld in afstemming met de zuidhollandse waterschappen en de hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerpbesluit inmiddels vastgesteld. U kunt het ontwerpplanherzieningsbesluit gedurende 6 weken inzien en hierop schriftelijk reageren.

Hoe kunt u reageren op het ontwerpbeheerplan?

Belanghebbenden en ingezetenen van de provincie Zuid-Holland kunnen een inspraakreactie ('zienswijze') geven op het Ontwerpplanherzieningsbesluit Waterbeleid 2016 - 2021. Dat kan van:

  • maandag 1 februari tot en met maandag 14 maart 2016

De zienswijze dient u bij voorkeur schriftelijk in te dienen bij onderstaand adres onder vermelding van de titel 'Ontwerpplanherzieningsbesluit Waterbeleid 2016 – 2021' en voorzien van uw handtekening:

  • Provincie Zuid-Holland, ter attentie van de afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.