Regionaal waterplan Zuid-Holland 2016-2021vlist

Op deze pagina vindt u ons regionaal waterplan 2016-2021. Dit plan bepaalt het waterbeleid. Het gaat om waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en een robuust en veerkrachtig watersysteem.

De provincie herziet het regionaal waterplan eens in de 6 jaar. Op deze pagina vindt u het regionaal waterplan 2016-2021. Water raakt veel beleidsterreinen. Daarom staat het waterplan niet op zichzelf.

Beleidsdocumenten

Het waterbeleid is opgenomen in de volgende vastgestelde beleidsdocumenten:

  • het waterbeleid met een ruimtelijke component staat in de Visie Ruimte en Mobiliteit
  • het beleid voor waterkwaliteit staat in de Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water 2016-2021. Voor een klein aantal onderdelen blijft het provinciale waterplan 2010-2015 ongewijzigd van kracht.

Voortgangsnota Europese kaderrichtlijn water 2016-2021

Hierin staan de doelen en maatregelen voor waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Visie Ruimte en Mobiliteit

Het waterbeleid komt hierin op diverse plekken voor in de VRM, maar specifiek in hoofdstuk 4 (Water, bodem en energie). In dit hoofdstuk komen de thema’s aan de orde waarvoor ook in het provinciaal Waterplan Zuid-Holland.