Schoon en zoetwater
De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol. Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water en is daarmee een zeer waterrijke provincie. Maar water heeft naast veel voordelen ook een keerzijde. Dat geldt zowel bij te veel als bij te weinig water.

Door klimaatverandering regent het vaker, stijgt de zeespiegel en krijgen we langere periodes van droogte. Dit kan zorgen voor een teveel aan water, maar ook voor een tekort aan goed en schoon (zoet) water.

Voldoende schoon, zoet water

Drinkwater en water voor de irrigatie van land- en tuinbouw halen we onder andere uit de rivieren. Droogte leidt in de zomer tot lagere waterstanden in rivieren waardoor zout water uit zee verder kan oprukken. Hierdoor kan de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechteren. Daarnaast hebben we te maken met bodemdaling waardoor het diep gelegen zoute grondwater het oppervlaktewater kan bereiken (verzilting). Deze verzilting kan schade veroorzaken voor de landbouw.

Samenwerken

De provincie werkt samen met de waterschappen en de gebruikers van zoet water doorlopend aan een goede waterkwaliteitHierdoor is er in Zuid-Holland ookin de toekomst voldoende schoon en zoet water. Om te drinken, voor de natuur en voor de landbouw.