Drinkwater
Natuurfenomenen zoals verzilting en klimaatverandering, maar ook landbouw en industrie beïnvloeden de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In Zuid-Holland wordt veel drinkwater onttrokken aan grond- en oppervlaktewater. Het is dus belangrijk de bronnen voor drinkwaterwinning te beschermen voor toekomstig gebruik. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland aan een langetermijnvisie om de bronnen voor drinkwaterwinning veilig te stellen.

Wat is het doel?

Doel van de langetermijnvisie is de risico’s van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen op de drinkwatervoorziening goed in kaart te brengen, om deze op de lange termijn te kunnen beschermen. De provincie Zuid-Holland stelt hiertoe veertien gebiedsdossiers op, die het bestaande (Europese, nationale en provinciale) beschermingsbeleid aanvullen. Momenteel wordt onderzocht welke risico’s de drinkwatervoorziening loopt en wat de beste oplossingen zijn. Dit moet uiteindelijk resulteren in een uitvoeringsprogramma.

De rol van de provincie

In de opstelling van de visie is de provincie Zuid-Holland leidend. Met betrekking tot de gebiedsdossiers speelt provincie Zuid-Holland een regisserende en overkoepelende rol.

Samenwerking

De verantwoordelijkheid voor de visie ligt bij de provincie. De drinkwaterbedrijven (Evides, Dunea en Oase), die de verplichting hebben om voldoende kwalitatief hoogwaardig drinkwater te leveren, steunen de provincie met input. Bij de opstelling van de gebiedsdossiers zijn stakeholders betrokken, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Financiering

De provincie financiert de hele totstandkoming van de langetermijnvisie en gebiedsdossiers.